แบบทดสอบออนไลน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์

แบบทดสอบ การงานอาชีพ / คณิตศาสตร์ / คอมพิวเตอร์ / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์ / ศิลปะและดนตรี / สังคมศึกษาและพุทธศาสนา / สุขศึกษาและพลศึกษา


แบบทดสอบ รวมทุกวิชา

1) แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 (ค)

2) แบบทดสอบ เรื่องการแกสมการ (ค)

3) แบบทดสอบ เรื่องการแก้อสมการ (ค)

4) แบบทดสอบ เรื่องการคูณจำนวนเต็ม (ค)

5) แบบทดสอบ เรื่องการคูณเลขยกกำลัง (ค)

6) แบบทดสอบ เรื่องการคูณและหารที่มีเครื่องหมายกรณฑ์ (ค)

7) แบบทดสอบ เรื่องการทอลองสุ่มและเหตุการณ์ (ค)

8) แบบทดสอบ เรื่องการเท่ากันทุกประการ (ค)

9) แบบทดสอบ เรื่องการนำทฤษฎีบทปีทาโกรัสไปใช้ (ค)

10) แบบทดสอบ เรื่องการบวกจำนวนเต็ม (ค)

11) แบบทดสอบ เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน (ค)

12) แบบทดสอบ เรื่องการเปรียบเทียบหน่วย (ค)

13) แบบทดสอบ เรื่องการแปลงทางเรขาค (ค)

14) แบบทดสอบ เรื่องการเลื่อนแกนทางขนาน (ค)

15) แบบทดสอบ เรื่องการวัดความยาว (ค)

16) แบบทดสอบ เรื่องความน่าจะเป็น (ค)

17) แบบทดสอบ เรื่องความน่าจะเป็น (ค)

18) แบบทดสอบ เรื่องความเร็วและความเร็วเฉลี่ย (ค)

19) แบบทดสอบ เรื่องความหมายของเศษส่วน (ค)

20) แบบทดสอบ เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่ (ค)

21) แบบทดสอบ เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่ (ค)

22) แบบทดสอบ เรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของสิ่งที่ต้องการจากปัญหาโจทย์ (ค)

23) แบบทดสอบ เรื่องจำนวนจริง (ค)

24) แบบทดสอบ เรื่องจำนวนเต็ม (ค)

25) แบบทดสอบ เรื่องจำนวนนับ (ค)

26) แบบทดสอบ เรื่องโจทย์สมการกำลังสอง (ค)

27) แบบทดสอบ เรื่องฐานนิยม (ค)

28) แบบทดสอบ เรื่องตรรกศาสตร์ (ค)

29) แบบทดสอบ เรื่องตรรกศาสตร์ (ชุดที่ 2) (ค)

30) แบบทดสอบ เรื่องตรรกศาสตร์ หน้า 2 (ค)

31) แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส (ค)

32) แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส (ค)

33) แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีบทเลขยกกำลัง (ค)

34) แบบทดสอบ เรื่องประพจน์ (ค)

35) แบบทดสอบ เรื่องพาราโบลา (ค)

36) แบบทดสอบ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก (ค)

37) แบบทดสอบ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก. (ค)

38) แบบทดสอบ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม (ค)

39) แบบทดสอบ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด (ค)

40) แบบทดสอบ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค)

41) แบบทดสอบ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค)

42) แบบทดสอบ เรื่องมัธยฐาน (ค)

43) แบบทดสอบ เรื่องมัธยฐานข้อมูลแจกแจงความถี่ (ค)

44) แบบทดสอบ เรื่องระบบจำนวนจริง (ค)

45) แบบทดสอบ เรื่องระบบจำนวนจริง (ค)

46) แบบทดสอบ เรื่องลำดับ (ค)

47) แบบทดสอบ เรื่องลำดับเรขาค (ค)

48) แบบทดสอบ เรื่องลำดับเลขค (ค)

49) แบบทดสอบ เรื่องลำดับเลขค (ค)

50) แบบทดสอบ เรื่องเลขยกกำลัง (ค)

51) แบบทดสอบ เรื่องวงกลม (ค)

52) แบบทดสอบ เรื่องวงกลม (ค)

53) แบบทดสอบ เรื่องวงรี (ค)

54) แบบทดสอบ เรื่องสมการ (ค)

55) แบบทดสอบ เรื่องสมการเชิงเส้น (ค)

56) แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของหนึ่ง (ค)

57) แบบทดสอบ เรื่องสมบัติจำนวนจริง (ค)

58) แบบทดสอบ เรื่องสมบัติจำนวนจริงของการคูณ (ค)

59) แบบทดสอบ เรื่องห.ร.ม. และ ค.ร.น. (ค)

60) แบบทดสอบ เรื่องอนุกรมไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเลขาค (ค)

61) แบบทดสอบ เรื่องอนุกรมเรขาค (ค)

62) แบบทดสอบ เรื่องอนุกรมเลขค (ค)

63) แบบทดสอบ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ (ค)

64) แบบทดสอบ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ (ค)

65) แบบทดสอบ เรื่องเอกนาม (ค)

66) แบบทดสอบ เรื่องไฮเพอร์โบลา (ค)

67) แบบทดสอบ การวางแผนทำงานบ้าน (ง)

68) แบบทดสอบ ความเป็นมาของของชำร่วย (ง)

69) แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (ง)

70) แบบทดสอบ งานช่างพื้นฐาน ม.2 (ง)

71) แบบทดสอบ งานห้องสมุด (ง)

72) แบบทดสอบ เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอดและติดตา (ง)

73) แบบทดสอบ เรื่องการคัดเลือกพันธุ์พืชและเมล็ดพืช (ง)

74) แบบทดสอบ เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูก (ง)

75) แบบทดสอบ เรื่องการจัดการด้านธุรกิจ (ง)

76) แบบทดสอบ เรื่องการจัดดอกไม้เบื้องต้นเพื่อจำหน่าย (ง)

77) แบบทดสอบ เรื่องการจัดสถานที่ทำงาน (ง)

78) แบบทดสอบ เรื่องการจัดสถานที่ทำงาน (ง)

79) แบบทดสอบ เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ (ง)

80) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ เก็บ บำรุง รักษาอุปกรณ์การปลุกพืช (ง)

81) แบบทดสอบ เรื่องการใช้จักรและการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า (ง)

82) แบบทดสอบ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุด (ง)

83) แบบทดสอบ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับวารสาร (ง)

84) แบบทดสอบ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือ (ง)

85) แบบทดสอบ เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และกฤตภาค (ง)

86) แบบทดสอบ เรื่องการเตรียมหนังสือเพื่อให้บริการ (ง)

87) แบบทดสอบ เรื่องการเตรียมหนังสือเพื่อให้บริการ (ง)

88) แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการกวน (ง)

89) แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการฉาบ (ง)

90) แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการเชื่อม (ง)

91) แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการแช่อิ่ม (ง)

92) แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการดอง (ง)

93) แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการตากแห้ง (ง)

94) แบบทดสอบ เรื่องการถนอมอาหารโดยการทำแยม (ง)

95) แบบทดสอบ เรื่องการทำบัญชีรับ - จ่าย และกำหนดราคาขาย (ง)

96) แบบทดสอบ เรื่องการประกอบอาชีพส่วนตัวเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน (ง)

97) แบบทดสอบ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ทรงกรวย (ง)

98) แบบทดสอบ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าชนิดกลีบชั้นเดียว (ง)

99) แบบทดสอบ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าชนิดกลีบชั้นเดียว (ง)

100) แบบทดสอบ เรื่องการเปิดปิดเครื่องและการปรับแต่งภาพบนจอ (ง)

101) แบบทดสอบ เรื่องการเย็บตะเข็บด้วยจักรผ้า (ง)

102) แบบทดสอบ เรื่องการเย็บตะเข็บด้วยมือ (ง)

103) แบบทดสอบ เรื่องการร้อยมาลัยแบน (ง)

104) แบบทดสอบ เรื่องการเลือกซื้อแป้งและนำตาล (ง)

105) แบบทดสอบ เรื่องการเลือกดอกไม้ ใบไม้และวัสดุตกแต่ง (ง)

106) แบบทดสอบ เรื่องการเลือกแบบ วิเคราะห์ วางแผนถักช้นงานโครเชท์ (ง)

107) แบบทดสอบ เรื่องการเลือกผ้าและการคำนวณผ้า (ง)

108) แบบทดสอบ เรื่องการสื่อสาร (ง)

109) แบบทดสอบ เรื่องการออกแบบของชำร่วย (ง)

110) แบบทดสอบ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (ง)

111) แบบทดสอบ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด (ง)

112) แบบทดสอบ เรื่องความรู้ทั่วไปในการทำขนมอบ (ง)

113) แบบทดสอบ เรื่องความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับบัญชี (ง)

114) แบบทดสอบ เรื่องความรู้เบื้องต้นของการถนอมอาหาร (ง)

115) แบบทดสอบ เรื่องความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด (ง)

116) แบบทดสอบ เรื่องความสำคัญของสารปรุงแต่ง (ง)

117) แบบทดสอบ เรื่องความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการถักโครเชท์ (ง)

118) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานช่างไม้ (เครื่องมือประเภทตอกและอื่นๆ) (ง)

119) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทเจาะ) (ง)

120) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทใช้ตัด) (ง)

121) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือประเภทใช้วัด) (ง)

122) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องมืองานไม้ (เครื่องมือไส) (ง)

123) แบบทดสอบ เรื่องงานห้องสมุด (ง)

124) แบบทดสอบ เรื่องเทคนิคและขั้นตอนการทำดอกไม้กระดาษ (ง)

125) แบบทดสอบ เรื่องประเภทและชนิดของพืช (ง)

126) แบบทดสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับมาลัย (ง)

127) แบบทดสอบ เรื่องมาลัยกลม (ง)

128) แบบทดสอบ เรื่องมาลัยตุ้มชำร่วย (ง)

129) แบบทดสอบ เรื่องเลือกใช้ภาชนะได้ถูกต้อง (ง)

130) แบบทดสอบ เรื่องโลกกว้างทางอาชีพ (ง)

131) แบบทดสอบ เรื่องวัสดุสารนิเทศห้องสมุด (ง)

132) แบบทดสอบ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย (ง)

133) แบบทดสอบ เรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือถักโครเชท์ (ง)

134) แบบทดสอบ เรื่องวารสาร (ง)

135) แบบทดสอบ เรื่องวิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ง)

136) แบบทดสอบ เรื่องวิวัฒนาการการตลาด (ง)

137) แบบทดสอบ เรื่องส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ (ง)

138) แบบทดสอบ เรื่องหนังสือพิมพ์ (ง)

139) แบบทดสอบ เรื่องหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ (ง)

140) แบบทดสอบ เรื่องหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ (ง)

141) แบบทดสอบ เรื่องหลักการถนอมอาหาร (ง)

142) แบบทดสอบ เรื่องหลักการประดิษฐ์ของชำร่วย (ง)

143) แบบทดสอบ เรื่องอักษรย่อในการถักโครเชท์ (ง)

144) แบบทดสอบ เรื่องอาหารที่นำมาถนอมได้ถูกต้องตามฤดูกาล (ง)

145) แบบทดสอบ เรื่ององค์กรธุรกิจ (ง)

146) แบบทดสอบ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย (ท)

147) แบบทดสอบ เรื่องกลุ่มคำ (ท)

148) แบบทดสอบ เรื่องการเขียนจดหมาย (ท)

149) แบบทดสอบ เรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระ (ท)

150) แบบทดสอบ เรื่องการเขียนเรียงความ (ท)

151) แบบทดสอบ เรื่องการเขียนสะกดคำ (ท)

152) แบบทดสอบ เรื่องการใช้คำราชาศัพท์ (ท)

153) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ถ้อยคำสำนวน (ท)

154) แบบทดสอบ เรื่องการใช้พจนานุกรม (ท)

155) แบบทดสอบ เรื่องการใช้พจนานุกรม (ท)

156) แบบทดสอบ เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ (ท)

157) แบบทดสอบ เรื่องการฟัง (ท)

158) แบบทดสอบ เรื่องการย่อความ (ท)

159) แบบทดสอบ เรื่องการย่อความ (ท)

160) แบบทดสอบ เรื่องการสร้างคำตามเกณฑ์ของภาษา (ท)

161) แบบทดสอบ เรื่องการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา (ท)

162) แบบทดสอบ เรื่องการออกเสียงบทร้อยกรอง (ท)

163) แบบทดสอบ เรื่องการอ่านในใจ (ท)

164) แบบทดสอบ เรื่องคำ (ท)

165) แบบทดสอบ เรื่องคำ (ท)

166) แบบทดสอบ เรื่องคำกริยา (ท)

167) แบบทดสอบ เรื่องคำซ้อน (ท)

168) แบบทดสอบ เรื่องคำซ้ำ (ท)

169) แบบทดสอบ เรื่องคำซ้ำ (ท)

170) แบบทดสอบ เรื่องคำนาม (ท)

171) แบบทดสอบ เรื่องคำประสม (ท)

172) แบบทดสอบ เรื่องคำประสม (ท)

173) แบบทดสอบ เรื่องคำเป็นคำตาย (ท)

174) แบบทดสอบ เรื่องคำเป็นคำตาย (ท)

175) แบบทดสอบ เรื่องคำเป็นคำตาย (ท)

176) แบบทดสอบ เรื่องคำเป็นคำตาย (ท)

177) แบบทดสอบ เรื่องคำเป็นคำตาย (ท)

178) แบบทดสอบ เรื่องคำพ้องเสียง (ท)

179) แบบทดสอบ เรื่องคำวิเศษณ์ (ท)

180) แบบทดสอบ เรื่องคำสมาส (ท)

181) แบบทดสอบ เรื่องคำสมาส คำสนธิ (ท)

182) แบบทดสอบ เรื่องคำสรรพนาม (ท)

183) แบบทดสอบ เรื่องจดหมาย (ท)

184) แบบทดสอบ เรื่องประโยค (ท)

185) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสฤต (ท)

186) แบบทดสอบ เรื่องศิลาจารุพ่อขุนรามคำแหง (ท)

187) แบบทดสอบ เรื่องสำนวน (ท)

188) แบบทดสอบ เรื่องสำนวนคำ (ท)

189) แบบทดสอบ เรื่องหลักสังเกตคำสมาสจากคำท (ท)

190) แบบทดสอบ พลศึกษา ม.6 ยูโด (พ)

191) แบบทดสอบ เรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ (พ)

192) แบบทดสอบ เรื่องการโดยสารรถไฟที่ปลอดภัย (พ)

193) แบบทดสอบ เรื่องการเล่นฟุตบอลอย่างปลอดภัย (พ)

194) แบบทดสอบ เรื่องการเลี้ยงลูกแบบต่างๆ (พ)

195) แบบทดสอบ เรื่องการเลือกคู่ครอง (พ)

196) แบบทดสอบ เรื่องการวางแผนครอบครัว (พ)

197) แบบทดสอบ เรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับฟุตบอล (พ)

198) แบบทดสอบ เรื่องการหยุดลูกในท่าต่างๆ (พ)

199) แบบทดสอบ เรื่องความรู้ทั่วปเกี่ยวกับฟุตบอล (พ)

200) แบบทดสอบ เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว (พ)

201) แบบทดสอบ เรื่องเฉียบคมส่งถวายพาน (พ)

202) แบบทดสอบ เรื่องชีวิตและครอบครัว ชุดที่ 1 (พ)

203) แบบทดสอบ เรื่องชีวิตและครอบครัว ชุดที่ 2 (พ)

204) แบบทดสอบ เรื่องซอฟบอล (พ)

205) แบบทดสอบ เรื่องเดินทางเท้าที่ปลอดภัย (พ)

206) แบบทดสอบ เรื่องเดินทางเท้าที่ปลอดภัย (พ)

207) แบบทดสอบ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต (พ)

208) แบบทดสอบ เรื่องพฤติกรรมทางเพศ (พ)

209) แบบทดสอบ เรื่องพัฒนาการมนุษย์ (พ)

210) แบบทดสอบ เรื่องมารยาทของผู้ชมฟุตบอล (พ)

211) แบบทดสอบ เรื่องยาชุด (พ)

212) แบบทดสอบ เรื่องระบบกระดูก (พ)

213) แบบทดสอบ เรื่องระบบกล้ามเนื้อ (พ)

214) แบบทดสอบ เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ (พ)

215) แบบทดสอบ เรื่องระบบประสาท (พ)

216) แบบทดสอบ เรื่องระบบผิวหนัง (พ)

217) แบบทดสอบ เรื่องระบบสืบพันธ์ (พ)

218) แบบทดสอบ เรื่องโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ (พ)

219) แบบทดสอบ เรื่องโรคและความต้านทาน (พ)

220) แบบทดสอบ เรื่องวัยรุ่น. (พ)

221) แบบทดสอบ เรื่องสมุนไพร (พ)

222) แบบทดสอบ เรื่องสารห้ามในเครื่องสำอางทาฝ้า (พ)

223) แบบทดสอบ เรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (พ)

224) แบบทดสอบ เรื่องสุขภาพกับการดูแล (พ)

225) แบบทดสอบ เรื่องสุขภาพครอบครัว (พ)

226) แบบทดสอบ เรื่องอาหารและโภชนาการ (พ)

227) แบบทดสอบ รื่อง การแยกสาร ตอนที่ 2 (ว)

228) แบบทดสอบ เรื่องกฏการเคลื่อนที่ ของนิวตัน (ว)

229) แบบทดสอบ เรื่องกรด -เบส (ว)

230) แบบทดสอบ เรื่องกล้องจุลทรรศน์ (ว)

231) แบบทดสอบ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุแนววงกลมในระนาบดิ่ง (ว)

232) แบบทดสอบ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง (ว)

233) แบบทดสอบ เรื่องการเคลื่อนที่บนทางโค้ง (ว)

234) แบบทดสอบ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (ว)

235) แบบทดสอบ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับ (ว)

236) แบบทดสอบ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นอยู่ในแนวระดับ (ว)

237) แบบทดสอบ เรื่องการทดสอบกรด-เบส (ว)

238) แบบทดสอบ เรื่องการแทรกสอด (ว)

239) แบบทดสอบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก (ว)

240) แบบทดสอบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก (ว)

241) แบบทดสอบ เรื่องการแยกสาร (ว)

242) แบบทดสอบ เรื่องการแยกสาร (ว)

243) แบบทดสอบ เรื่องการแยกสาร (ว)

244) แบบทดสอบ เรื่องการแยกสาร (ว)

245) แบบทดสอบ เรื่องการลำเลียงอาหารของพืช (ว)

246) แบบทดสอบ เรื่องการเลี้ยวเบน (ว)

247) แบบทดสอบ เรื่องการสลายสารแบบใช้ออกซิเจน (ว)

248) แบบทดสอบ เรื่องการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ว)

249) แบบทดสอบ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง (ว)

250) แบบทดสอบ เรื่องการหมุนเวียนเลือดและแก๊ส (ว)

251) แบบทดสอบ เรื่องการหมุนเวียนเลือดและแก๊ส (ว)

252) แบบทดสอบ เรื่องการหักเหของคลื่น (ว)

253) แบบทดสอบ เรื่องเกลือแร่ (ว)

254) แบบทดสอบ เรื่องไขมัน (ว)

255) แบบทดสอบ เรื่องคลื่น (ว)

256) แบบทดสอบ เรื่องความร้อน (ว)

257) แบบทดสอบ เรื่องความเร่ง (ว)

258) แบบทดสอบ เรื่องคาร์โบไฮเดรต (ว)

259) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ว)

260) แบบทดสอบ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ (ว)

261) แบบทดสอบ เรื่องงาน (ว)

262) แบบทดสอบ เรื่องชนิดและวัฎจักรของหิน (ว)

263) แบบทดสอบ เรื่องชนิดและสมบัติของแร่ (ว)

264) แบบทดสอบ เรื่องดิน (ว)

265) แบบทดสอบ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ (ว)

266) แบบทดสอบ เรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตร (ว)

267) แบบทดสอบ เรื่องน้ำ (ว)

268) แบบทดสอบ เรื่องน้ำหนัก (ว)

269) แบบทดสอบ เรื่องนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ (ว)

270) แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 1 (ว)

271) แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 2 (ว)

272) แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 2 (ว)

273) แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 3 (ว)

274) แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 3 (ว)

275) แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 4 (ว)

276) แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 5 (ว)

277) แบบทดสอบ เรื่องปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต (ว)

278) แบบทดสอบ เรื่องประชากรมนุษย์ (ว)

279) แบบทดสอบ เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (ว)

280) แบบทดสอบ เรื่องพลังงาน (ว)

281) แบบทดสอบ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ (ว)

282) แบบทดสอบ เรื่องพลังงานไฟฟ้า (ว)

283) แบบทดสอบ เรื่องพันธะเคมี (ว)

284) แบบทดสอบ เรื่องพันธุกรรม ชุด 1 (ว)

285) แบบทดสอบ เรื่องพันธุกรรม ชุด 2 (ว)

286) แบบทดสอบ เรื่องพันธุกรรม ชุด 3 (ว)

287) แบบทดสอบ เรื่องพันธุกรรม ชุด 4 (ว)

288) แบบทดสอบ เรื่องพันธุกรรม ชุด 5 (ว)

289) แบบทดสอบ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ (ว)

290) แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ (ว)

291) แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าสถิต 1 (ว)

292) แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าสถิต 3 (ว)

293) แบบทดสอบ เรื่องระบบโครงกระดูก (ว)

294) แบบทดสอบ เรื่องระบบย่อยอาหาร (ว)

295) แบบทดสอบ เรื่องระบบย่อยอาหาร (ว)

296) แบบทดสอบ เรื่องระบบสืบพันธ์ (ว)

297) แบบทดสอบ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด (ว)

298) แบบทดสอบ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด (ว)

299) แบบทดสอบ เรื่องระบบหายใจ (ว)

300) แบบทดสอบ เรื่องแร่ (ว)

301) แบบทดสอบ เรื่องแรง (ว)

302) แบบทดสอบ เรื่องแรงลัพธ์ (ว)

303) แบบทดสอบ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (ว)

304) แบบทดสอบ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (ว)

305) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม (ว)

306) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 1 (ว)

307) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 1 (ว)

308) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 2 (ว)

309) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 2 (ว)

310) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 3 (ว)

311) แบบทดสอบ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 4 (ว)

312) แบบทดสอบ เรื่องวิตามิน (ว)

313) แบบทดสอบ เรื่องสมดุลกล (ว)

314) แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของดิน (ว)

315) แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของดิน (ว)

316) แบบทดสอบ เรื่องสารเนื้อเดียว การแยกสารเนื้อเดียว (ว)

317) แบบทดสอบ เรื่องสารเนื้อเดียวและการแยกสารเนื้อเดียว (ว)

318) แบบทดสอบ เรื่องสารละลาย (ว)

319) แบบทดสอบ เรื่องสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยด์ ตอนที่ 2 (ว)

320) แบบทดสอบ เรื่องสารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ (ว)

321) แบบทดสอบ เรื่องสารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ (ว)

322) แบบทดสอบ เรื่องสารและสมบัติของสาร (ว)

323) แบบทดสอบ เรื่องสารเสพติด (ว)

324) แบบทดสอบ เรื่องสารเสพติด (ว)

325) แบบทดสอบ เรื่องเสียง (ว)

326) แบบทดสอบ เรื่องเสียง 1 (ว)

327) แบบทดสอบ เรื่องเสียง 2 (ว)

328) แบบทดสอบ เรื่องเสียง 3 (ว)

329) แบบทดสอบ เรื่องเสียง 4 (ว)

330) แบบทดสอบ เรื่องเสียง 5 (ว)

331) แบบทดสอบ เรื่องแสง (ว)

332) แบบทดสอบ เรื่องแสง (ว)

333) แบบทดสอบ เรื่องแสงสี (ว)

334) แบบทดสอบ เรื่องอาหาร (ว)

335) แบบทดสอบ เรื่องอาหาร (ว)

336) แบบทดสอบ เรื่องอุตสาหกรรม (ว)

337) แบบทดสอบ เรื่องการขับร้องเพลงท (ศ)

338) แบบทดสอบ เรื่องการขับร้องเพลงไทยเดิม (ศ)

339) แบบทดสอบ เรื่องการจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม (ศ)

340) แบบทดสอบ เรื่องการใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ (ศ)

341) แบบทดสอบ เรื่องการฟ้อนรำพื้นเมือง (ศ)

342) แบบทดสอบ เรื่องการฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ (ศ)

343) แบบทดสอบ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ (ศ)

344) แบบทดสอบ เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน (ศ)

345) แบบทดสอบ เรื่องการแสดงภาคกลาง (ศ)

346) แบบทดสอบ เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ (ศ)

347) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องดนตรีสากล (ศ)

348) แบบทดสอบ เรื่องจิตวิทยาการใช้สี (ศ)

349) แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีดนตรีสากล (ศ)

350) แบบทดสอบ เรื่องทฤษฏีสากลเบื้องต้น (ศ)

351) แบบทดสอบ เรื่องทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม (ศ)

352) แบบทดสอบ เรื่องทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม (ศ)

353) แบบทดสอบ เรื่องนาฏศิลป์ท (ศ)

354) แบบทดสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาของศิลปะยุคต่างๆ (ศ)

355) แบบทดสอบ เรื่องมาวาดภาพสีโปสเตอร์กันเถอะ (ศ)

356) แบบทดสอบ เรื่องรำวงมาตรฐาน (ศ)

357) แบบทดสอบ เรื่องละครท (ศ)

358) แบบทดสอบ เรื่องวิวัฒนาการของดนตรีสากล (ศ)

359) แบบทดสอบ เรื่องศิลปะยุคต่าง ๆและนำไปใช้ในชีวิต (ศ)

360) แบบทดสอบ เรื่องหลักการเขียนภาพเบื้องต้น (ศ)

361) แบบทดสอบ เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (ศ)

362) แบบทดสอบ พุทธศาสนา ม.1 (ส)

363) แบบทดสอบ พุทธศาสนา ม.2 (ส)

364) แบบทดสอบ เรื่องกฎหมาย (ส)

365) แบบทดสอบ เรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญา (ส)

366) แบบทดสอบ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศท (ส)

367) แบบทดสอบ เรื่องการเผยแพร่พุทธศาสนา (ส)

368) แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านการเมืองการปกครอง (ส)

369) แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ส)

370) แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาชาติไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-2-3) (ส)

371) แบบทดสอบ เรื่องการสร้างสันติสุขในสังคมท (ส)

372) แบบทดสอบ เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข (ส)

373) แบบทดสอบ เรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม (ส)

374) แบบทดสอบ เรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ส)

375) แบบทดสอบ เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ส)

376) แบบทดสอบ เรื่องความรู้พื้นฐานทางศาสนา (ส)

377) แบบทดสอบ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา (ส)

378) แบบทดสอบ เรื่องความหมายของสมาธิ (ส)

379) แบบทดสอบ เรื่องความหมายและแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต (ส)

380) แบบทดสอบ เรื่องความหมายและประโยชน์ของสมาธิ (ส)

381) แบบทดสอบ เรื่องคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย (ส)

382) แบบทดสอบ เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส)

383) แบบทดสอบ เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส)

384) แบบทดสอบ เรื่องทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ (ส)

385) แบบทดสอบ เรื่องบทบาทของศาสนาที่สำคัญในสังคมไทย และการนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง (ส)

386) แบบทดสอบ เรื่องประชาธิปไตย (ส)

387) แบบทดสอบ เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากพระไตรปิกฎ (ส)

388) แบบทดสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ ชุด 1 (ส)

389) แบบทดสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ ชุด 2 (ส)

390) แบบทดสอบ เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา (ส)

391) แบบทดสอบ เรื่องพระไตรปิฎก (ส)

392) แบบทดสอบ เรื่องพระไตรปิฎก (ส)

393) แบบทดสอบ เรื่องพระรัตนตรัย (ส)

394) แบบทดสอบ เรื่องพระสงฆ์และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ (ส)

395) แบบทดสอบ เรื่องพุทธประวัติ (ส)

396) แบบทดสอบ เรื่องพุทธประวัติ (ส)

397) แบบทดสอบ เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต (ส)

398) แบบทดสอบ เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก (ส)

399) แบบทดสอบ เรื่องพุทธสาวกพุทธสาริกาและชาวพุทธตัวอย่าง (ส)

400) แบบทดสอบ เรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท (ส)

401) แบบทดสอบ เรื่องรัฐ-การเมืองการปกครอง (ส)

402) แบบทดสอบ เรื่องลัทธิทางศาสนา (ส)

403) แบบทดสอบ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท (ส)

404) แบบทดสอบ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี (ส)

405) แบบทดสอบ เรื่องสถาบันรัฐสภา (ส)

406) แบบทดสอบ เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ (ส)

407) แบบทดสอบ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และพลเมืองท (ส)

408) แบบทดสอบ เรื่องสิทธิมนุษยชน (ส)

409) แบบทดสอบ เรื่องหลักการอ่านภาษาบาลีและอ่านภาษาบาลี (ส)

410) แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรม (ส)

411) แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ส)

412) แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา (ส)

413) แบบทดสอบ เรื่องหลักธรรมทางศาสนา (ส)

414) แบบทดสอบ เรื่องอริยสัจ 4 (ส)

415) แบบทดสอบ เรื่องอริยสัจ 4 (ส)

416) แบบทดสอบ เรื่องอริยสัจ ๔ (ส)

417) แบบทดสอบ เรื่องอิทธิบาท 4 (ส)

418) แบบทดสอบ สังคมศึกษา (ส)

419) แบบทดสอบ Buying - Selling (อ)

420) แบบทดสอบ Direct & Reported Speech (อ)

421) แบบทดสอบ Job Advertisements (อ)

422) แบบทดสอบ Notices (อ)

423) แบบทดสอบ On the telephone (อ)

424) แบบทดสอบ Past Continuous Tense & Past Simple Tense (อ)

425) แบบทดสอบ Present Continuous Tense (อ)

426) แบบทดสอบ Present Simple Future Tense (อ)

427) แบบทดสอบ Reading Poetry (อ)

428) แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ (อ)

429) แบบทดสอบ เรื่องAbout the Weather (อ)

430) แบบทดสอบ เรื่องAgreement & Disagreement (อ)

431) แบบทดสอบ เรื่องAgreements (อ)

432) แบบทดสอบ เรื่องAsking for Direction (อ)

433) แบบทดสอบ เรื่องAsking for direction (อ)

434) แบบทดสอบ เรื่องAsking for information : In a restaurant (อ)

435) แบบทดสอบ เรื่องAsking for information:Buying Selling (อ)

436) แบบทดสอบ เรื่องAsking someone\s opinions (อ)

437) แบบทดสอบ เรื่องAt a restaurant (อ)

438) แบบทดสอบ เรื่องBuying-Selling (อ)

439) แบบทดสอบ เรื่องCan (อ)

440) แบบทดสอบ เรื่องCapitalization (อ)

441) แบบทดสอบ เรื่องComparison (อ)

442) แบบทดสอบ เรื่องConjunctions (อ)

443) แบบทดสอบ เรื่องConnected Statements (อ)

444) แบบทดสอบ เรื่องConnector : If -type (อ)

445) แบบทดสอบ เรื่องConnector : So -Type (อ)

446) แบบทดสอบ เรื่องCountable / Uncountable 1 (อ)

447) แบบทดสอบ เรื่องCountable / Uncountable 2 (อ)

448) แบบทดสอบ เรื่องDirect& Indirect Speech (อ)

449) แบบทดสอบ เรื่องEnglish 3 .1 (อ)

450) แบบทดสอบ เรื่องEnglish 3 .2 (อ)

451) แบบทดสอบ เรื่องEnglish 3 .3 (อ)

452) แบบทดสอบ เรื่องEnglish 3 .4 (อ)

453) แบบทดสอบ เรื่องEnglish 3 .5 (อ)

454) แบบทดสอบ เรื่องFull stop (อ)

455) แบบทดสอบ เรื่องFuture Tense (อ)

456) แบบทดสอบ เรื่องGerund (อ)

457) แบบทดสอบ เรื่องGiving advices (อ)

458) แบบทดสอบ เรื่องGoing to the moving (อ)

459) แบบทดสอบ เรื่องIf cause (อ)

460) แบบทดสอบ เรื่องInfinitives (อ)

461) แบบทดสอบ เรื่องIntroduction (อ)

462) แบบทดสอบ เรื่องMaking a wish (อ)

463) แบบทดสอบ เรื่องModal Verbs (อ)

464) แบบทดสอบ เรื่องNotices (อ)

465) แบบทดสอบ เรื่องOccupation (อ)

466) แบบทดสอบ เรื่องPassive Voice (อ)

467) แบบทดสอบ เรื่องPast continuous (อ)

468) แบบทดสอบ เรื่องPast continuous (อ)

469) แบบทดสอบ เรื่องPast Continuous Tense (อ)

470) แบบทดสอบ เรื่องPast Simple Tense (อ)

471) แบบทดสอบ เรื่องPast Tense (อ)

472) แบบทดสอบ เรื่องPhrasal Verbs (อ)

473) แบบทดสอบ เรื่องPraising someone (อ)

474) แบบทดสอบ เรื่องPreposition (อ)

475) แบบทดสอบ เรื่องPresent Continuous Tense (อ)

476) แบบทดสอบ เรื่องPresent Simple Tense (อ)

477) แบบทดสอบ เรื่องPresent Tense (อ)

478) แบบทดสอบ เรื่องReading for conprehension (อ)

479) แบบทดสอบ เรื่องRelative Pronoun (อ)

480) แบบทดสอบ เรื่องSeeking approval (อ)

481) แบบทดสอบ เรื่องSelf-Forms (อ)

482) แบบทดสอบ เรื่องsome / any (อ)

483) แบบทดสอบ เรื่องThe future continuous tense (อ)

484) แบบทดสอบ เรื่องThe future Simple Tense (อ)

485) แบบทดสอบ เรื่องToo/either so am I / neither do I (อ)

486) แบบทดสอบ เรื่องVerb to be (อ)

487) แบบทดสอบ เรื่องVerb to be (อ)

488) แบบทดสอบ เรื่องWelcoming someone (อ)

489) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ go to / go on / go for / go-ing (อ)

490) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ How long ? (อ)

491) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ I have ...../I have got (อ)

492) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ love like dislike hate (อ)

493) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ must และ have to (อ)

494) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ Possessive Adjectives (อ)

495) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ should (อ)

496) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ The Present Simple Tense (อ)

497) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ What ? Which ? How ? (อ)

498) แบบทดสอบ เรื่องการใช้ will/ be going to (อ)

499) แบบทดสอบ เรื่องการใชั้ Some และ Any (อ)

500) แบบทดสอบ เรื่องการทักทายและการลาจาก (อ)

501) แบบทดสอบ เรื่องการใช้แป้นพิมพ์ (C)

502) แบบทดสอบ เรื่องการดูแลรักษาเครื่องและข้อมูล (C)

503) แบบทดสอบ เรื่องการเปิดปิดเครื่องการดูแลรักษาเครื่องและข้อมูล (C)

504) แบบทดสอบ เรื่องการเปิดปิดเครื่องและการปรับแต่งภาพบนจอ (C)

505) แบบทดสอบ เรื่องคอมพิวเตอร์ (C)

506) แบบทดสอบ เรื่องเครื่องพิมพ์ (C)

507) แบบทดสอบ เรื่องงานกราฟิก (C)

508) แบบทดสอบ เรื่องจอภาพ (C)

509) แบบทดสอบ เรื่องแป้นพิมพ์ (C)

510) แบบทดสอบ เรื่องเมาส์ (C)

511) แบบทดสอบ เรื่ององค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ (C)

512) แบบทดสอบ เรื่ององค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ (C)

513) แบบทดสอบ เรื่ององค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ (เติมคำ) (C)

514) แบบทดสอบ เรื่ององค์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ แบบอัตนัย (C)