Web Aided Instruction

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI)

01 กลุ่มวิชาภาษาไทย (36)

02 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (59)

03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (89)

04 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (18)

05 กลุ่มวิชาเคมี (46)

06 กลุ่มวิชาชีววิทยา (15)

07 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (51)

08 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (38)

09 กลุ่มวิชาศิลปะ (15)

10 กลุ่มวิชาดนตรี (8)

11 กลุ่มวิชาการงานอาชีพ (90)

12 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (32)

13 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (57)

14 กลุ่มวิชางานห้องสมุด (14)

15 กลุ่มวิชาพลานามัย (5)

16 กลุ่มวิชาพลศึกษา (6)

17 กลุ่มวิชาแนะแนว (14)

18 กลุ่มวิชาประกันภัย (12)

โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ