ตอบแบบสอบถาม (รหัสสื่อ 413)

           เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (DLIT) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ (WAI) บทเรียนออนไลน์ Google Classroom และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาสื่อออนไลน์ (DLIT) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ (WAI) และบทเรียน Google Classroom ให้มีคุณภาพต่อไป ขอให้ผู้ใช้บริการ ตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ตอนที่ 1
           คลิกเลือกระดับความคิดเห็น ในช่องด้านขวาที่ตรงกับความความเห็นของผู้เรียนมากที่สุด ระดับคะแนน 5 มากที่สุด, 4 มาก, 3 ปานกลาง, 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด

ที่
หัวข้อ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
1
ด้านเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1
เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
1.2
เนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย
1.3
เนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนไม่สับสน
1.4
เนื้อหามีความทันสมัยน่าสนใจ
1.5
เนื้อหาที่เรียนไม่ยากเกินไป
2
ด้านกระบวนการเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนตัวเอง
2.2
ทำให้สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนยิ่งขึ้น
2.3
ทำให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
2.4
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำเพื่อนนักเรียน
2.5
ใช้เวลาเรียนได้ตามต้องการ
3
ด้านสื่อการเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1
รูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจ
3.2
มีการเสริมแรง กระตุ้นให้อยากรู้ อยากเรียนยิ่งขึ้น
3.3
สามารถย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้โดยสะดวก
3.4
การเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม
3.5
มีความพอใจและมีความสุขในระหว่างที่เรียน
4
ด้านการวัดและประเมินผล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1
มีการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรียน ทำให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียน
4.2
พอใจเมื่อทำแบบฝึกระหว่างเรียนแล้วมีการตอบสนองผลทันที
4.3
พอใจเมื่อทำแบบทดสอบในบทเรียนแล้วมีการรายงานผลทันที
4.4
ข้อมูลผลการเรียนช่วยให้ทราบถึงผลการพัฒนาตนเองในระหว่างเรียน
4.5
แบบทดสอบหลังเรียนช่วยให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้

ตอนที่ 2

ข้อเสนอแนะอื่นๆ