บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
01 กลุ่มวิชาภาษาไทย (36)
02 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (59)
03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (89)
04 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (18)
05 กลุ่มวิชาเคมี (46)
06 กลุ่มวิชาชีววิทยา (15)
07 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (51)
08 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (38)
09 กลุ่มวิชาศิลปะ (15)
10 กลุ่มวิชาดนตรี (8)
11 กลุ่มวิชาการงานอาชีพ (90)
12 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (32)
13 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (62)
14 กลุ่มวิชางานห้องสมุด (14)
15 กลุ่มวิชาพลานามัย (5)
16 กลุ่มวิชาพลศึกษา (6)
17 กลุ่มวิชาแนะแนว (14)
18 กลุ่มวิชาประกันภัย (12)
โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)