ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
302
กลอนสุภาพ (คลิก)อ.ภรภัทร เจริญธง
คลิก
2
303
หน้าที่และความหมายของคำ (คลิก)อ.ภรภัทร เจริญธง
คลิก
3
477
คำซ้ำ (คลิก)อ.ภรภัทร เจริญธง
คลิก
4
476
คำซ้อน (คลิก)อ.เมตตา พูลสวัสดิ์
คลิก
5
521
คำบาลี สันสกฤต (คลิก)อ.เมตตา พูลสวัสดิ์
คลิก
6
578
คำสมาส (คลิก)อ.เมตตา พูลสวัสดิ์
คลิก
7
184
การเขียนบรรณานุกรม (คลิก)อ.ระหงค์ นันตโลหิต
คลิก
8
185
การเขียนรายงานวิชาการ (คลิก)อ.ระหงค์ นันตโลหิต
คลิก
9
186
ลักษณะของงานเชิงวิชาการ (คลิก)อ.ระหงค์ นันตโลหิต
คลิก
10
202
ภาษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิก)อ.ระหงค์ นันตโลหิต
คลิก
11
203
การเขียนเรียงความเรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัว (คลิก)อ.ระหงค์ นันตโลหิต
คลิก
12
204
อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง (คลิก)อ.ระหงค์ นันตโลหิต
คลิก
13
046
การพูดในโอกาสต่างๆ (คลิก)อ.มะลิ มุขขันธ์
คลิก
14
567
การตีความ (คลิก)อ.มะลิ มุขขันธ์
คลิก
15
534
การเขียนรายงาน (คลิก)อ.มะลิ มุขขันธ์
คลิก
16
535
สำนวนสุภาษิต (คลิก)อ.ยุพวรรณ แหล่งหล้าธนาศิริ
คลิก
17
007
คำ (คลิก)อ.วิลาวัลย์ เพ็งชัย
คลิก
18
020
งานห้องสมุด (คลิก)อ.วิชา กิ่งทอง
คลิก
19
332
การประชุม (คลิก)อ.ส่งศรี อามาตย์
คลิก
20
333
การใช้พจนานุกรม (คลิก)อ.ส่งศรี อามาตย์
คลิก
21
321
กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ (คลิก)อ.สนั่น ประเสริฐศรี
คลิก
22
322
โครงสร้างประโยคและประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (คลิก)อ.สนั่น ประเสริฐศรี
คลิก
23
379
การใช้โวหาร (คลิก)อ.สุรางค์ จันทราภรณ์
คลิก
24
522
คำราชาศัพท์ (คลิก)อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
คลิก
25
523
การเขียนเรียงความ (คลิก)อ.ลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์
คลิก
26
019
การย่อความ (คลิก)อ.จันทร์ทิวา อบทอง
คลิก
27
124
การเขียนจดหมาย (คลิก)อ.จันทร์ทิวา อบทอง
คลิก
28
125
การใช้พจนานุกรม (คลิก)อ.จันทร์ทิวา อบทอง
คลิก
29
126
การอ่านร้อยกรอง (คลิก)อ.จันทร์ทิวา อบทอง
คลิก
30
127
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว (คลิก)อ.จันทร์ทิวา อบทอง
คลิก
31
128
ธรรมชาติของภาษา (คลิก)อ.จันทร์ทิวา อบทอง
คลิก
32
508
คำบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย (คลิก)อ.ดอกอ้อ สุโพธิ์
คลิก
33
176
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (คลิก)อ.นิตยา ทองคำ
คลิก
34
178
ประโยคเพื่อการสื่อสาร (คลิก)อ.นิตยา ทองคำ
คลิก
35
191
การพูดต่อหน้าประชุมชน (คลิก)อ.นิตยา ทองคำ
คลิก
36
574
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (คลิก)อ.ปวีณา วรรณประภา
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)