WAI ร.ร.กันทรารมณ์

Web Aided Instruction

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI)

ที่
รหัส
ชื่อ WAI
คะแนน
1
274
การตัดเย็บกระโปรงอย่างง่าย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
2
276
การประกอบกระโปรงแบบง่าย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
3
277
การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว (คลิก)
คะแนน (คลิก)
4
278
การวัดตัวและการสร้างแบบกระโปรง (คลิก)
คะแนน (คลิก)
5
372
การเป็นผู้ประกอบการ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
6
375
Marketing (คลิก)
คะแนน (คลิก)
7
027
การใช้และการเก็บรักษาอาหาร (คลิก)
คะแนน (คลิก)
8
187
การใช้เเละเก็บรักษาเครื่งใช้และเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยผ้า (คลิก)
คะแนน (คลิก)
9
188
การใช้และเก็บรักษาและสารเคม (คลิก)
คะแนน (คลิก)
10
189
การใช้และเก็บรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุต่าง (1) (คลิก)
คะแนน (คลิก)
11
190
การใช้และเก็บรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุต่าง (2) (คลิก)
คะแนน (คลิก)
12
388
การสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน (คลิก)
คะแนน (คลิก)
13
389
กระบวนการปฏิบัติงานประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
14
390
การจัดจำหน่ายผลงานประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
15
391
การประดิษฐ์ของใช้ ของประดับตกแต่งบ้าน (คลิก)
คะแนน (คลิก)
16
392
การออกแบบงานประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
17
393
ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
18
394
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (คลิก)
คะแนน (คลิก)
19
395
ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
20
396
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (คลิก)
คะแนน (คลิก)
21
397
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
22
398
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
23
407
ฮีตที่ 1 - ฮีตที่ 2 (คลิก)
คะแนน (คลิก)
24
408
ฮีตที่ 3 - ฮีตที่ 4 (คลิก)
คะแนน (คลิก)
25
409
บทนำ ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
26
433
ฮีตที่ 5 - ฮีตที่ 6 (คลิก)
คะแนน (คลิก)
27
434
ฮีตที่ 7 - ฮีตที่ 8 (คลิก)
คะแนน (คลิก)
28
435
ฮีตที่ 9 - ฮีตที่ 10 (คลิก)
คะแนน (คลิก)
29
436
ฮีตที่ 11 - ฮีตที่ 12 (คลิก)
คะแนน (คลิก)
30
272
การเกล้าผม (คลิก)
คะแนน (คลิก)
31
273
การดัดผม (คลิก)
คะแนน (คลิก)
32
275
Make Up สาว 3 ทวีป (คลิก)
คะแนน (คลิก)
33
018
ความรู้เบื้องต้นช่างเสริมสวย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
34
119
หลักการซอยผม (คลิก)
คะแนน (คลิก)
35
120
การไดร์และการรีดผม (คลิก)
คะแนน (คลิก)
36
121
การสระผม/การนวดศีรษะ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
37
418
การจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม (คลิก)
คะแนน (คลิก)
38
345
มาลัยแบนยกดอกด้านเดียว (คลิก)
คะแนน (คลิก)
39
346
มาลัยแบนยกดอกสองด้าน (คลิก)
คะแนน (คลิก)
40
021
อาหารหลัก 5 หมู่ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
41
088
ช่างร้อยมาลัย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
42
089
วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
43
090
ดอกไม้และใบไม้สำหรับการร้อยมาลัย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
44
338
ดอกไม้และใบไม้สำหรับการร้อยมาลัย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
45
344
มาลัยแบน (คลิก)
คะแนน (คลิก)
46
353
วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
47
299
งานช่างเขียนแบบ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
48
300
ไฟฟ้า (คลิก)
คะแนน (คลิก)
49
301
วงจรไฟฟ้าและค่าความสัมพันธ์ในวงจร (คลิก)
คะแนน (คลิก)
50
442
ทฤษฎีอีเลคตรอน (คลิก)
คะแนน (คลิก)
51
443
ไฟฟ้าเบื้องต้น (คลิก)
คะแนน (คลิก)
52
444
หลอดไฟฟ้า (คลิก)
คะแนน (คลิก)
53
035
เทคนิคและขั้นตอนการประดิษฐ์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
54
161
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (คลิก)
คะแนน (คลิก)
55
162
การใช้จักและการบำรุงรักษา (คลิก)
คะแนน (คลิก)
56
163
การเย็บตะเข็บด้วยจักรเย็บผ้า (คลิก)
คะแนน (คลิก)
57
164
การเย็บตะเข็บด้วยมือ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
58
096
กระบวนการจัดการ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
59
370
หลักการจัดการ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
60
371
ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
61
376
การจัดการและการจัดการทรัพยากรบุคคล (คลิก)
คะแนน (คลิก)
62
377
ประวัติขนมไทย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
63
319
การประกอบโครงงานไม้ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
64
320
ลักษณะและชนิดของไม้ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
65
524
ความสำคัญและประเภทงานเขียนแบบ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
66
525
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์งานเขียนแบบ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
67
526
สัญลักษณ์ของเส้นและวัตถุงานเขียนแบบ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
68
527
การเขียนตัวเลขและตัวอักษรงานเขียนแบบ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
69
528
มาตราส่วนในงานเขียนแบบ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
70
529
การเขียนแบบภาพฉาย (คลิก)
คะแนน (คลิก)
71
530
การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิก (คลิก)
คะแนน (คลิก)
72
399
การเตรียมการก่อนการปลูกพืช (คลิก)
คะแนน (คลิก)
73
400
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช (คลิก)
คะแนน (คลิก)
74
401
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร (คลิก)
คะแนน (คลิก)
75
445
การเตรียมการก่อนการปลูกพืช (คลิก)
คะแนน (คลิก)
76
466
หลักการเกษตรธรรมชาติ (6 MB) (คลิก)
คะแนน (คลิก)
77
013
การถักโครเชท์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
78
339
ถักโครเชต์เบื้องต้น (คลิก)
คะแนน (คลิก)
79
341
ฝึกถักโครเชต์ตามสัญลักษณ์และอักษรย่อ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
80
348
การถักโครเชต์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
81
349
วัสดุอุปกรณ์ในการถักโครเชต์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
82
244
ความรู้เบื้องต้นของการถนอมอาหาร (คลิก)
คะแนน (คลิก)
83
246
การถนอมอาหารโดยการดอง (คลิก)
คะแนน (คลิก)
84
247
การถนอมอาหารโดยการตากแห้ง (คลิก)
คะแนน (คลิก)
85
102
การทำเค้ก (คลิก)
คะแนน (คลิก)
86
386
การทำขนมคุกกี้ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
87
387
ความรู้เกี่ยวกับใบบัวบก (คลิก)
คะแนน (คลิก)
88
446
เซลล์และทฤษฎีเซลล์ (คลิก)
คะแนน (คลิก)
89
461
ความหมายของการเกษตร (คลิก)
คะแนน (คลิก)
90
462
ประเภทของการเกษตร (คลิก)
คะแนน (คลิก)

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ