ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
274
การตัดเย็บกระโปรงอย่างง่าย (คลิก) อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
2
276
การประกอบกระโปรงแบบง่าย (คลิก) อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
3
277
การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว (คลิก) อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
4
278
การวัดตัวและการสร้างแบบกระโปรง (คลิก) อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
5
372
การเป็นผู้ประกอบการ (คลิก) อ.วิไล อุกาพรหม
คลิก
6
375
Marketing (คลิก) อ.วิไล อุกาพรหม
คลิก
7
035
เทคนิคและขั้นตอนการประดิษฐ์ (คลิก)อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
8
161
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (คลิก)อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
9
162
การใช้จักและการบำรุงรักษา (คลิก)อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
10
163
การเย็บตะเข็บด้วยจักรเย็บผ้า (คลิก)อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
11
164
การเย็บตะเข็บด้วยมือ (คลิก)อ.วริฐา มานะศรีสุริยัน
คลิก
12
096
กระบวนการจัดการ (คลิก)อ.วิไล อุกาพรหม
คลิก
13
370
หลักการจัดการ (คลิก)อ.วิไล อุกาพรหม
คลิก
14
371
ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ (คลิก)อ.วิไล อุกาพรหม
คลิก
15
376
การจัดการและการจัดการทรัพยากรบุคคล (คลิก)อ.วิไล อุกาพรหม
คลิก
16
013
การถักโครเชท์ (คลิก)อ.สมใจ คำศรี
คลิก
17
339
ถักโครเชต์เบื้องต้น (คลิก)อ.สมใจ คำศรี
คลิก
18
341
ฝึกถักโครเชต์ตามสัญลักษณ์และอักษรย่อ (คลิก)อ.สมใจ คำศรี
คลิก
19
348
การถักโครเชต์ (คลิก)อ.สมใจ คำศรี
คลิก
20
349
วัสดุอุปกรณ์ในการถักโครเชต์ (คลิก)อ.สมใจ คำศรี
คลิก
21
399
การเตรียมการก่อนการปลูกพืช (คลิก)อ.สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
คลิก
22
400
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช (คลิก)อ.สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
คลิก
23
401
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร (คลิก)อ.สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
คลิก
24
445
การเตรียมการก่อนการปลูกพืช (คลิก)อ.สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
คลิก
25
466
หลักการเกษตรธรรมชาติ (6 MB) (คลิก)อ.สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
คลิก
26
244
ความรู้เบื้องต้นของการถนอมอาหาร (คลิก)อ.สารภี พลศักดิ์
คลิก
27
246
การถนอมอาหารโดยการดอง (คลิก)อ.สารภี พลศักดิ์
คลิก
28
247
การถนอมอาหารโดยการตากแห้ง (คลิก)อ.สารภี พลศักดิ์
คลิก
29
319
การประกอบโครงงานไม้ (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
30
320
ลักษณะและชนิดของไม้ (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
31
524
ความสำคัญและประเภทงานเขียนแบบ (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
32
525
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์งานเขียนแบบ (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
33
526
สัญลักษณ์ของเส้นและวัตถุงานเขียนแบบ (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
34
527
การเขียนตัวเลขและตัวอักษรงานเขียนแบบ (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
35
528
มาตราส่วนในงานเขียนแบบ (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
36
529
การเขียนแบบภาพฉาย (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
37
530
การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิก (คลิก)อ.สนั่น ศิริกุล
คลิก
38
102
การทำเค้ก (คลิก)อ.สุดใจ วงศ์คูณ
คลิก
39
386
การทำขนมคุกกี้ (คลิก)อ.สุดใจ วงศ์คูณ
คลิก
40
387
ความรู้เกี่ยวกับใบบัวบก (คลิก)อ.สุดใจ วงศ์คูณ
คลิก
41
377
ประวัติขนมไทย (คลิก)อ.ศุนิษา สุพรม
คลิก
42
446
เซลล์และทฤษฎีเซลล์ (คลิก)อ.อรทัย เงางาม
คลิก
43
461
ความหมายของการเกษตร (คลิก)อ.อรพิน วงศ์ปัดสา
คลิก
44
462
ประเภทของการเกษตร (คลิก)อ.อรพิน วงศ์ปัดสา
คลิก
45
027
การใช้และการเก็บรักษาอาหาร (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
46
187
การใช้เเละเก็บรักษาเครื่งใช้และเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยผ้า (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
47
188
การใช้และเก็บรักษาและสารเคม (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
48
189
การใช้และเก็บรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุต่าง (1) (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
49
190
การใช้และเก็บรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุต่าง (2) (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
50
388
การสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
51
389
กระบวนการปฏิบัติงานประดิษฐ์ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
52
390
การจัดจำหน่ายผลงานประดิษฐ์ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
53
391
การประดิษฐ์ของใช้ ของประดับตกแต่งบ้าน (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
54
392
การออกแบบงานประดิษฐ์ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
55
393
ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
56
394
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
57
395
ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
58
396
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
59
397
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
60
398
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
61
407
ฮีตที่ 1 - ฮีตที่ 2 (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
62
408
ฮีตที่ 3 - ฮีตที่ 4 (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
63
409
บทนำ ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
64
433
ฮีตที่ 5 - ฮีตที่ 6 (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
65
434
ฮีตที่ 7 - ฮีตที่ 8 (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
66
435
ฮีตที่ 9 - ฮีตที่ 10 (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
67
436
ฮีตที่ 11 - ฮีตที่ 12 (คลิก)อ.จรรยา เลิศล้ำ
คลิก
68
272
การเกล้าผม (คลิก)อ.ดารุณี อัมภรัตน์
คลิก
69
273
การดัดผม (คลิก)อ.ดารุณี อัมภรัตน์
คลิก
70
275
Make Up สาว 3 ทวีป (คลิก)อ.ดารุณี อัมภรัตน์
คลิก
71
018
ความรู้เบื้องต้นช่างเสริมสวย (คลิก)อ.ดารุณี อัมภรัตน์
คลิก
72
119
หลักการซอยผม (คลิก)อ.ดารุณี อัมภรัตน์
คลิก
73
120
การไดร์และการรีดผม (คลิก)อ.ดารุณี อัมภรัตน์
คลิก
74
121
การสระผม/การนวดศีรษะ (คลิก)อ.ดารุณี อัมภรัตน์
คลิก
75
418
การจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม (คลิก)อ.นายดำริห์ ก้อนคำ
คลิก
76
345
มาลัยแบนยกดอกด้านเดียว (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
77
346
มาลัยแบนยกดอกสองด้าน (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
78
021
อาหารหลัก 5 หมู่ (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
79
088
ช่างร้อยมาลัย (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
80
089
วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
81
090
ดอกไม้และใบไม้สำหรับการร้อยมาลัย (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
82
338
ดอกไม้และใบไม้สำหรับการร้อยมาลัย (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
83
344
มาลัยแบน (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
84
353
วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย (คลิก)อ.พรเพ็ญ ทัดเทียม
คลิก
85
299
งานช่างเขียนแบบ (คลิก)อ.พัฒนา พานจำนงค์
คลิก
86
300
ไฟฟ้า (คลิก)อ.พัฒนา พานจำนงค์
คลิก
87
301
วงจรไฟฟ้าและค่าความสัมพันธ์ในวงจร (คลิก)อ.พัฒนา พานจำนงค์
คลิก
88
442
ทฤษฎีอีเลคตรอน (คลิก)อ.พัฒนา พานจำนงค์
คลิก
89
443
ไฟฟ้าเบื้องต้น (คลิก)อ.พัฒนา พานจำนงค์
คลิก
90
444
หลอดไฟฟ้า (คลิก)อ.พัฒนา พานจำนงค์
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)