ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
006
คำสั่งบนแป้นพิมพ์ (คลิก)อ.ศนิชา ปุรินัย
คลิก
2
251
การสืบค้นข้อมูล (คลิก)อ.ศนิชา ปุรินัย
คลิก
3
252
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (คลิก)อ.ศนิชา ปุรินัย
คลิก
4
326
ความหมายและความสำคัญของข้อมูล (คลิก)อ.ศนิชา ปุรินัย
คลิก
5
334
การดูแลและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (คลิก)อ.ศนิชา ปุรินัย
คลิก
6
337
รอบรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต (คลิก)อ.ศนิชา ปุรินัย
คลิก
7
355
ประวัติคอมพิวเตอร์ (คลิก)อ.ศนิชา ปุรินัย
คลิก
8
268
การจัดการกับไอคอน (คลิก)อ.อรวรรณ ชิณวงค์
คลิก
9
269
แนะนำโปรแกรม Authorware (คลิก)อ.อรวรรณ ชิณวงค์
คลิก
10
416
การสร้างแบบทดสอบที่มีการโต้ตอบแบบ Button (คลิก)อ.อรวรรณ ชินวงค์
คลิก
11
417
รู้จักและเริ่มใช้โปรแกรม Adobe Photoshop (คลิก)อ.อรวรรณ ชินวงค์
คลิก
12
002
พื้นฐานงานกราฟิก 1 (คลิก)อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
คลิก
13
011
เครื่องคำนวณในอดีต (คลิก)อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
คลิก
14
012
การออกแบบวัตถุเบื้องต้น (Pro/Desktop) (คลิก)อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
คลิก
15
267
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (คลิก)อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
คลิก
16
038
ส่วนประกอบโปรแกรม MS Word (คลิก)อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
คลิก
17
053
ข้อมูล (คลิก)อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
คลิก
18
122
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ (คลิก)อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
คลิก
19
123
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (คลิก)อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
คลิก
20
243
แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel (คลิก)อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
คลิก
21
245
การทำงานกับเวิร์กชีต Microsoft Excel (คลิก)อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
คลิก
22
427
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (คลิก)อ.กนกวรรณ ก้อนคำ
คลิก
23
505
ภาษา HTML เบื้องต้น (คลิก)อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ
คลิก
24
506
คอมพิวเตอร์กราฟิก (คลิก)อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ
คลิก
25
507
การใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver (คลิก)อ.จิตตวดี จิตรประเสริฐ
คลิก
26
413
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม PhotoShop 7.0 (คลิก)อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ
คลิก
27
414
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับมัลติมีเดีย (คลิก)อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ
คลิก
28
415
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) (คลิก)อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ
คลิก
29
543
ผังงานและการแก้ปัญหา (คลิก)อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ
คลิก
30
544
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (คลิก)อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ
คลิก
31
545
การสื่อสารข้อมูล (คลิก)อ.ฑิฆัมพร ก้อนคำ
คลิก
32
083
Authorware เบื้องต้น (คลิก)อ.ดวงดาว จำปาสา
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)