ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
094
งานห้องสมุด (คลิก)อ.วรรธนา บัวแก้ว
คลิก
2
380
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด (คลิก)อ.วรรธนา บัวแก้ว
คลิก
3
194
การลงทะเบียนหนังสือ (คลิก)อ.วิชา กิ่งทอง
คลิก
4
196
กิจกรรมห้องสมุด (คลิก)อ.วิชา กิ่งทอง
คลิก
5
198
งานบริการห้องสมุด (คลิก)อ.วิชา กิ่งทอง
คลิก
6
192
การจัดหมู่หนังสือ (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
7
193
การลงทะเบียนหนังสือ (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
8
195
กิจกรรมห้องสมุด (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
9
197
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
10
199
งานบริการห้องสมุด (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
11
200
การดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับวารสาร (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
12
201
หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
13
510
ประโยชน์และกระบวนการอ่าน (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก
14
511
กิจกรรมการเล่านิทาน (คลิก)อ.จรุณี อายุวงษ์
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)