ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
360
ไข้เลือดออก (คลิก)อ.รินรดา ใสกระจ่าง
คลิก
2
361
ไข้หวัดนก (คลิก)อ.รินรดา ใสกระจ่าง
คลิก
3
364
เอดส์ (คลิก)อ.รินรดา ใสกระจ่าง
คลิก
4
015
บาสเกตบอล (คลิก)อ.เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย
คลิก
5
378
อารมณ์และความเครียด (คลิก)อ.ทรงเกียรติ จันทราภรณ์
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)