ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
516
การเจริญเติบโตของมนุษย์ (คลิก)อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
คลิก
2
517
กีฬาตะกร้อ (คลิก)อ.สุทธิศักดิ์ มุสิกวัน
คลิก
3
331
กรีฑา (คลิก)อ.อรทัย สิงหนาค
คลิก
4
351
วัยรุ่น (คลิก)อ.อรทัย สิงหนาค
คลิก
5
330
กรีฑา (คลิก)อ.อานิรุทธิ์ สิงหนาค
คลิก
6
342
ฟุตบอล (คลิก)อ.อานิรุทธิ์ สิงหนาค
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)