ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
482
ความกตัญญูกตเวที (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
2
547
การแก้ปัญหาหนี้สินด้วยตนเอง (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
3
548
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
4
549
ความซื่อสัตย์ (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
5
550
เคล็ดลับเติมกำลังใจในการดำเนินชีวิต (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
6
551
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
7
552
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
8
553
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
9
554
เวลากับการตัดสินใจ (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
10
555
หมาไล่เนื้อ (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
11
556
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง (คลิก)อ.วัลลภ คำเพราะ
คลิก
12
421
การรักษาความสะอาดของร่างกาย (คลิก)อ.พรทิพย์ นาเรือง
คลิก
13
422
โรคเอดส์ (คลิก)อ.พรทิพย์ นาเรือง
คลิก
14
423
การป้องกันร่างกายจากยาบ้า (คลิก)อ.พรทิพย์ นาเรือง
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)