ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
490
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต (ตอนที่ 1) (คลิก)สังคมศึกษา
คลิก
2
491
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต (ตอนที่ 2) (คลิก)สังคมศึกษา
คลิก
3
492
ข้อควรทราบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (คลิก)สังคมศึกษา
คลิก
4
493
การประกันภัยร้านทองและ การประกันอัคคีภัย (คลิก)สังคมศึกษา
คลิก
5
494
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (คลิก)สังคมศึกษา
คลิก
6
557
การประกันชีวิต (คลิก)อ.วรรธนา บัวแก้ว
คลิก
7
558
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (คลิก)อ.วรรธนา บัวแก้ว
คลิก
8
589
การประกันชีวิต (คลิก)อ.ณภัค สิมณี
คลิก
9
590
พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (คลิก)อ.ณภัค สิมณี
คลิก
10
612
กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
11
611
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
12
613
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)