ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
383
การประมาณค่า (คลิก) อ.เบญจรงค์ แสงผล
คลิก
2
571
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (คลิก)อ.รัชฎาพร คำภาพันธ์
คลิก
3
565
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (คลิก)อ.รัชฎาพร คำภาพันธ์
คลิก
4
026
การคูณของเลขยกกำลัง (คลิก)อ.รัตตินันท์ ยิ่งยงชัยวงศ์
คลิก
5
047
การคูณของเลขยกกำลัง (คลิก)อ.รัตตินันท์ ยิ่งยงชัยวงศ์
คลิก
6
034
ลำดับ (คลิก)อ.มาณิกา ชัยเวช
คลิก
7
033
การบวกลบจำนวนเต็ม (คลิก)อ.เบญจรงค์
คลิก
8
384
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (คลิก)อ.เบญจรงค์ แสงผล
คลิก
9
132
พื้นที่ผิวและปริมาตร (คลิก)อ.วรพจน์ บุญชิด
คลิก
10
362
ความน่าจะเป็น (คลิก)อ.วรพจน์ บุญชิต
คลิก
11
363
สถิติ (คลิก)อ.วรพจน์ บุญชิต
คลิก
12
050
การหาค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุด (คลิก)อ.ศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์
คลิก
13
017
อัตราส่วน (คลิก)อ.สุภาวดี สมบูรณ์
คลิก
14
106
การวัด (คลิก)อ.สุภาวดี สมบูรณ์
คลิก
15
253
การวัด (คลิก)อ.สุภาวดี สมบูรณ์
คลิก
16
255
จำนวนจริง (คลิก)อ.สุภาวดี สมบูรณ์
คลิก
17
257
รากที่สอง (คลิก)อ.สุภาวดี สมบูรณ์
คลิก
18
258
รากที่สาม (คลิก)อ.สุภาวดี สมบูรณ์
คลิก
19
107
คำตอบของสมการ (คลิก)อ.สุรจรรยา ละชั่ว
คลิก
20
108
ประโยคภาษาและประโยคสัญญลักษณ์ (คลิก)อ.สุรจรรยา ละชั่ว
คลิก
21
030
ความน่าจะเป็น (คลิก)อ.อภิชาติ ดวงสีดา
คลิก
22
514
ความน่าจะเป็น (Probability) (คลิก)อ.อาทิตย์ คำสังวาล
คลิก
23
515
สถิติเบื้องต้น (คลิก)อ.อาทิตย์ คำสังวาล
คลิก
24
003
ฝึกทักษะการบวกเลข (คลิก)อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
คลิก
25
004
ฝึกสมองกับการคำนวณ (คลิก)อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
คลิก
26
315
การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม (คลิก)อ.ครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
คลิก
27
316
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม (คลิก)อ.ครูธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
คลิก
28
447
เซตจำกัดและเซตอนันต์ (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
29
448
สมบัติของจำนวนจริง (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
30
028
ความคล้าย (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
31
040
ความคล้าย (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
32
081
ประพจน์ (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
33
082
เซต (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
34
220
ประพจน์ (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
35
279
เซต (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
36
297
เซตจำกัดแลเซตอนันต์ (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
37
298
สมบัติของจำนวนจริง (คลิก)อ.ชุติมา คำภาพันธ์
คลิก
38
287
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (คลิก)อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
คลิก
39
288
รากที่สอง (คลิก)อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
คลิก
40
289
รากที่สาม (คลิก)อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
คลิก
41
291
การวัดพื้นที่ (คลิก)อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
คลิก
42
293
สัดส่วน (คลิก)อ.ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
คลิก
43
572
อัตราส่วนและร้อยละ (คลิก)อ.ทัศนียภรณ์ ชินวงศ์
คลิก
44
031
การบวกจำนวนเต็ม (คลิก)อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
คลิก
45
254
ความน่าจะเป็น (คลิก)อ.นิธินาถ มุขขันธ์
คลิก
46
256
พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม (คลิก)อ.นิธินาถ มุขขันธ์
คลิก
47
449
การวัด (คลิก)อ.ปรารถนา สังข์ภักดี
คลิก
48
450
แผนภูมิรูปวงกลม (คลิก)อ.ปรารถนา สังข์ภักดี
คลิก
49
451
อัตราส่วนและร้อยละ (คลิก)อ.ปรารถนา สังข์ภักดี
คลิก
50
032
การเขียนเซต (คลิก)อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี
คลิก
51
336
ค่าสัมบูรณ์ (คลิก)อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี
คลิก
52
350
สมการวงกลม (คลิก)อ.พสิษฐ์ ประเสริฐศรี
คลิก
53
585
ความน่าจะเป็น (คลิก)อ.พิมพ์พักตร์ ไชยเนตร
คลิก
54
583
การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (คลิก)อ.พลวัตน์ ประเสริฐศรี
คลิก
55
325
ความชันของเส้นตรง (คลิก)อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
คลิก
56
327
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด (คลิก)อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
คลิก
57
328
ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด (คลิก)อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
คลิก
58
329
สมการเส้นตรง (คลิก)อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
คลิก
59
576
เส้นตรง (คลิก)อ.พงษ์ศักดิ์ คำศรี
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)