ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
091
ไฟฟ้าเบื้องต้น (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
2
092
แสงและการเกิดภาพ (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
3
135
โครงสร้างและหน้าที่ของเซล (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
4
136
การสืบพันธุ์ของพืช (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
5
137
การสังเคราะห์ด้วยแสง (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
6
138
การลำเลียงอาหารในพืช (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
7
139
การแพร่และออสโมซีส (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
8
140
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
9
141
การเจริญเติบโตของพืช (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
10
170
ลมและการเกิดลม (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
11
171
ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
12
172
ความหนาแน่นของอากาศ และความดันอากาศ (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
13
173
ลมฟ้าอากาศ (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
14
174
ส่วนประกอบของอากาศและการแบ่งชั้นบรรยากาศ (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
15
175
อุณหภูมิของอากาศและเมฆฝน (คลิก)อ.รัตนา ชุปวา
คลิก
16
085
แรงและการเคลื่อนที่ (คลิก)อ.เดช ผิวอ่อน
คลิก
17
577
ระบบย่อยอาหาร (คลิก)อ.เพชราภรณ์ พิมพา
คลิก
18
014
อาหาร (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
19
228
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
20
229
ระบบสุริยะ (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
21
467
โลกและการเปลี่ยนแปลง (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
22
468
หินและแร่ (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
23
500
กาแล็กซี่และเอกภพ (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
24
501
ความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
25
502
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (คลิก)อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คลิก
26
283
ไดโอด (Ideal Diode) (คลิก)อ.วรรณสา แก้วพวง
คลิก
27
284
ตัวต้านทาน (Resistor) (คลิก)อ.วรรณสา แก้วพวง
คลิก
28
410
ธรณีภาค (คลิก)อ.วรรณสา แก้วพวง
คลิก
29
411
ธรณีประวัติ (คลิก)อ.วรรณสา แก้วพวง
คลิก
30
437
โลกและการเปลี่ยนแปลง (คลิก)อ.วรรณสา แก้วพวง
คลิก
31
564
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (คลิก)อ.วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
คลิก
32
430
โลกและการเปลี่ยนแปลง (คลิก)อ.สถาพร จันทร์ไทย
คลิก
33
431
ธรณีภาค (คลิก)อ.สถาพร จันทร์ไทย
คลิก
34
432
ธรณีประวัติ (คลิก)อ.สถาพร จันทร์ไทย
คลิก
35
103
คลื่น (คลิก)อ.สุพัตรา ดาวหน
คลิก
36
104
การเคลื่อนที่ (คลิก)อ.สุพัตรา ดาวหน
คลิก
37
105
สภาพพลาสติก สภาพยืดหยุ่นและโมดูลัสของยัง (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
38
424
โลกและการเปลี่ยนแปลง (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
39
425
ธรณีภาค (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
40
426
ธรณีประวัติ (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
41
509
ประจุไฟฟ้า (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
42
586
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
43
533
แผ่นดินไหว (คลิก)อ.อนุช ศรเจริญ
คลิก
44
512
อาหาร (คลิก)อ.ฤทัยรัตน์ ขำตา
คลิก
45
532
ชั้นบรรยากาศ (คลิก)อ.กัญสุรีย์ ทองคำ
คลิก
46
029
ไฟฟ้าสถิต (คลิก)อ.จงกล บัวสิงห์
คลิก
47
222
ธรณีประวัติ (คลิก)อ.จงกล บัวสิงห์
คลิก
48
403
กระแสไฟฟ้า (คลิก)อ.จงกล บัวสิงห์
คลิก
49
022
บรรยากาศ (คลิก)อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
คลิก
50
079
ธาตุและสารประกอบ (คลิก)อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
คลิก
51
402
สารละลาย (คลิก)อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
คลิก
52
230
สมบัติของอากาศ ความหนาแน่น และความกดอากาศ (คลิก)อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
คลิก
53
231
การแยกสาร (คลิก)อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
คลิก
54
232
ธาตุและสารประกอบ (คลิก)อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
คลิก
55
233
อุณหภูมิและการวัด (คลิก)อ.จตุพร พรเกียรติคุณ
คลิก
56
483
บรรยากาศ (คลิก)อ.ฉัตรเพชร สู่เสน
คลิก
57
484
เปลือกโลก (คลิก)อ.ฉัตรเพชร สู่เสน
คลิก
58
485
สู่อวกาศ (คลิก)อ.ฉัตรเพชร สู่เสน
คลิก
59
542
หน่วยสารพิษในอาหาร (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
60
025
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (คลิก)อ.ดวงตา อัมภรณ์
คลิก
61
072
ความหลากหลายทางชีวภาพ (คลิก)อ.ดวงตา อัมภรณ์
คลิก
62
073
ทรัพยากรธรรมชาติ (คลิก)อ.ดวงตา อัมภรณ์
คลิก
63
074
พันธุกรรม (คลิก)อ.ดวงตา อัมภรณ์
คลิก
64
075
ระบบนิเวศ (คลิก)อ.ดวงตา อัมภรณ์
คลิก
65
270
ธรณีวิทยา : ธรณีประวัติ (คลิก)อ.ดวงตา อัมภรณ์
คลิก
66
271
ธรณีวิทยา : โลกและการเปลี่ยนแปลง (คลิก)อ.ดวงตา อัมภรณ์
คลิก
67
165
โลกและการเปลี่ยนแปลง (โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
68
166
โลกและการเปลี่ยนแปลง (ในโลกนี้มีอะไร สถานะของสาร) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
69
167
โลกและการเปลี่ยนแปลง (แม่เหล็กและแม่เหล็กโลก) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
70
168
โลกและการเปลี่ยนแปลง (มนุษย์ทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไร) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
71
169
โลกและการเปลี่ยนแปลง (ธรรมชาติทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไร) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
72
179
โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (ความหมาย-วิธีวิทยาศาสตร์) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
73
180
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
74
181
โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 (เจตคติทางวิทยาศาสตร์) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
75
182
โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 (ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
76
183
โครงงานวิทยาศาสตร์ 5 (วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
77
606
อาหาร (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
78
607
ข้อสอบออนไลน์ รื่องระบบร่างกาย (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
79
608
ข้อสอบออนไลน์ รื่องเทคโนโลยีชีวภาพ (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
80
439
วงจรไฟฟ้าและค่าความสัมพันธ์ในวงจร (คลิก)อ.นุชิต ศุภพินิจ
คลิก
81
440
ชนิดของกระแสไฟฟ้า (คลิก)อ.นุชิต ศุภพินิจ
คลิก
82
441
วงจรไฟฟ้า (คลิก)อ.นุชิต ศุภพินิจ
คลิก
83
023
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ (คลิก)อ.พัชนีย์ เชื้อชม
คลิก
84
024
สารอาหาร (คลิก)อ.พนิดา เย็นใจ
คลิก
85
238
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม (คลิก)อ.พนิดา เย็นใจ
คลิก
86
239
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (คลิก)อ.พนิดา เย็นใจ
คลิก
87
240
ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ (คลิก)อ.พนิดา เย็นใจ
คลิก
88
241
ระบบประสาท (คลิก)อ.พนิดา เย็นใจ
คลิก
89
242
ระบบสุริยะ (คลิก)อ.พนิดา เย็นใจ
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)