ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
177
สมดุลกล (คลิก)อ.สวรรค์ ศรีประใหม
คลิก
2
098
ปรากฎการณ์คลื่อน (คลิก)อ.สถาพร จันทร์ไทย
คลิก
3
099
สภาพยืดหยุ่นและโมดูลัสของยัง (คลิก)อ.สถาพร จันทร์ไทย
คลิก
4
263
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ (คลิก)อ.สุพัตรา ดาวหน
คลิก
5
264
งานและกำลัง (คลิก)อ.สุพัตรา ดาวหน
คลิก
6
265
โมเมนตัมและการดล (คลิก)อ.สุพัตรา ดาวหน
คลิก
7
116
ปรากฎการณ์คลื่น (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
8
259
ฟิสิกสนิวเคลียร์ 1 (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
9
260
ฟิสิกสนิวเคลียร์ 2 (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
10
311
กระแสไฟฟ้า แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
11
313
ธรรมชาติของฟิสิกส์ (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
12
314
สภาพพลาสติก สภาพยืดหยุ่นและมอดูลัสของยัง (คลิก)อ.สุพิศ ศิริบูรณ์
คลิก
13
216
สมดุลกล (คลิก)อ.จงกล บัวสิงห์
คลิก
14
217
เทคโนโลยีอวกาศ (คลิก)อ.จงกล บัวสิงห์
คลิก
15
010
กระจกเว้ากระจกนูน (คลิก)อ.ปาริชาด บัวแย้ม
คลิก
16
317
ธรณีแปรสัณฐาน (คลิก)อ.ปาริชาด บัวแย้ม
คลิก
17
318
เอกภพและดาราจักร (คลิก)อ.ปาริชาด บัวแย้ม
คลิก
18
538
การต่อตัวต้านทานแบบต่างๆ (คลิก)อ.ปาริชาด บัวแย้ม
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)