ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
037
สารละลายกรดเบสในชีวิตประจำวัน (คลิก)อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา
คลิก
2
118
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส (คลิก)อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา
คลิก
3
290
เลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบ (คลิก)อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา
คลิก
4
335
ประโยชน์ และการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ ก๊าซคลอรีน และก๊าซไฮโดรเจน (คลิก)อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา
คลิก
5
531
การเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิก (คลิก)อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา
คลิก
6
100
โมล (คลิก)อ.สมรักษ์ สีหาภาค
คลิก
7
205
สูตรโมเลกุล (คลิก)อ.สมรักษ์ สีหาภาค
คลิก
8
206
การคำนวณหาสูตรเอมพิริคัล (คลิก)อ.สมรักษ์ สีหาภาค
คลิก
9
218
การคำนวณหามวลอะตอมเป็นร้อยละจากสูตร (คลิก)อ.สมรักษ์ สีหาภาค
คลิก
10
097
สารชีวโมเลกุล (คลิก)อ.ศตภิษัช ไกรษี
คลิก
11
285
ไขมันและน้ำมัน (คลิก)อ.ศตภิษัช ไกรษี
คลิก
12
286
พันธะไออนิก (คลิก)อ.ศตภิษัช ไกรษี
คลิก
13
133
สารและสมบัติของสาร (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
14
282
การแยกสาร (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
15
310
สารและสมบัติของสาร (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
16
478
สารอาหาร (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
17
479
การแยกสาร (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
18
480
ประเภทการเปลี่ยนแปลงของสาร (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
19
481
มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ (คลิก)อ.ชิดชนก พวงคต
คลิก
20
042
โครงสร้างอะตอม 1 (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
21
058
การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ โยฮันเดอร์เบอร์ไรเนอร์ และจอร์นนิวแลน (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
22
059
การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมีต่างๆ (เมนเดเลเอฟ) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
23
060
ตารางธาตุในปัจจุบัน (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
24
061
การจัดเรียงอิเล็กตรอนกับหมู่และคาบของธาตุ (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
25
062
การเรียกชื่อธาตุตามระบบ IUPAC (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
26
142
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ธาตุหมู่ IA) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
27
143
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ธาตุหมู่ IIA) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
28
144
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ธาตุหมู่ VIIA) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
29
145
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ธาตุหมู่ VIIIA) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
30
146
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ธาตุกัมมันตรังสี) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
31
147
ปิโตรเลียม (1) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
32
148
ปิโตรเลียม (2) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
33
149
ปิโตรเลียม (3) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
34
150
ปิโตรเลียม (4) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
35
151
ปิโตรเลียม (5) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
36
152
พอลิเมอร์ (Polymer) (คลิก)อ.ทรงเดช ทองคำ
คลิก
37
536
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (คลิก)อ.ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์
คลิก
38
117
การแยกสาร (คลิก)อ.นฤมล สินธุรัตน์
คลิก
39
234
พันธะไอออนิก (คลิก)อ.นฤมล สินธุรัตน์
คลิก
40
469
พันธะโลหะ (คลิก)อ.นฤมล สินธุรัตน์
คลิก
41
470
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ (คลิก)อ.นฤมล สินธุรัตน์
คลิก
42
471
แรงยิดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ (คลิก)อ.นฤมล สินธุรัตน์
คลิก
43
472
การควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (21 MB) (คลิก)อ.นฤมล สินธุรัตน์
คลิก
44
009
พันธะโคเวเลนต์ (คลิก)อ.นฤมล สินธุ์รัตน์
คลิก
45
582
พอลิเมอร์ (คลิก)อ.นฤมล สินธุรัตน์
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)