ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
048
ลักษณะทางพันธุกรรม (คลิก)อ.ศักดนัย สืบเสน
คลิก
2
049
สิ่งกำหนดเพศในมนุษย์ (คลิก)อ.ศักดนัย สืบเสน
คลิก
3
385
การสืบค้นข้อมูล (คลิก)อ.ศักดนัย สืบเสน
คลิก
4
452
การแบ่งเซลล์ (คลิก)อ.อรทัย เงางาม
คลิก
5
453
โครงสร้างของดอก (คลิก)อ.อรทัย เงางาม
คลิก
6
454
เซลล์และทฤษฎีเซลล์ (คลิก)อ.อรทัย เงางาม
คลิก
7
078
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน (คลิก)อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ
คลิก
8
207
การสร้างเซลล์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต (คลิก)อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ
คลิก
9
208
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช (คลิก)อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ
คลิก
10
209
การสืบพันธุ์ของคน (คลิก)อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ
คลิก
11
045
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ (คลิก)อ.พัชนีย์ เชื้อชม
คลิก
12
235
กระบวนการย่อยอาหารของคน (คลิก)อ.พัชนีย์ เชื้อชม
คลิก
13
236
การหายใจระดับเซล (คลิก)อ.พัชนีย์ เชื้อชม
คลิก
14
237
การสร้างภูมิคุ้มกัน (คลิก)อ.พัชนีย์ เชื้อชม
คลิก
15
566
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (คลิก)อ.พัชนีย์ เชื้อชม
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)