ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
008
สถาบันการเงิน (คลิก)อ.เรืองรอง ประทุมเวียง
คลิก
2
294
หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชน (คลิก)อ.เรืองรอง ประทุมเวียง
คลิก
3
295
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด (คลิก)อ.เรืองรอง ประทุมเวียง
คลิก
4
296
ความหมายของกฎหมายและลักษณะของกฎหมาย (คลิก)อ.เรืองรอง ประทุมเวียง
คลิก
5
539
ยุคสมัยเวลาทางประวัติศาสตร์ (คลิก)อ.ภาวิดา ประทุมเวียง
คลิก
6
540
วิธีการทางประวัติศาสตร์ (คลิก)อ.ภาวิดา ประทุมเวียง
คลิก
7
541
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (คลิก)อ.ภาวิดา ประทุมเวียง
คลิก
8
568
ความหมายและวิธีการทางประวัติศาสตร์ (คลิก)อ.เจษฎาภรณ์ โนนกอง
คลิก
9
463
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา (คลิก)อ.วีรยุทธ เชื้อชม
คลิก
10
464
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา (คลิก)อ.วีรยุทธ เชื้อชม
คลิก
11
465
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา (คลิก)อ.วีรยุทธ เชื้อชม
คลิก
12
101
โครงสร้างทางสังคม (คลิก)อ.สวลี บุญมูล
คลิก
13
210
ระบบเศรษฐกิจ (คลิก)อ.สวลี บุญมูล
คลิก
14
211
บุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทย (คลิก)อ.สวลี บุญมูล
คลิก
15
212
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย (คลิก)อ.สวลี บุญมูล
คลิก
16
518
การควบคุมทางสังคม (คลิก)อ.สวลี บุญมูล
คลิก
17
519
การจัดระเบียบทางสังคม (คลิก)อ.สวลี บุญมูล
คลิก
18
520
การควบคุมทางสังคม (คลิก)อ.สวลี บุญมูล
คลิก
19
404
สถาบันทางสังคม (คลิก)อ.สุวพิชญ์ คำเพราะ
คลิก
20
109
ทวีปยุโรป (คลิก)อ.สุวพิชญ์ คำเพราะ
คลิก
21
591
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ (คลิก)อ.สุวพิชญ์ คำเพราะ
คลิก
22
114
ศาสนพิธี (คลิก)อ.อุไรวรรณ คำอุดม
คลิก
23
602
ทวีปอเมริกาเหนือ (คลิก)อ.อุไรวรรณ คำอุดม
คลิก
24
603
ทวีปอเมริกาใต้ (คลิก)อ.อุไรวรรณ คำอุดม
คลิก
25
587
กำเนิดอาเซียน (คลิก)อ.ชิสามาตา กัณหา
คลิก
26
588
กฎบัตรอาเซียน (คลิก)อ.ชิสามาตา กัณหา
คลิก
27
537
สถาบันการเงิน (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
28
592
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
29
593
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
30
594
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาใต้ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
31
595
ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
32
596
ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
33
597
ลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
34
598
ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกาใต้ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
35
599
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
36
600
หลักธรรมนำชีวิต (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
37
601
ประเทศอินโดนีเซีย (คลิก)อ.นิตยาภรณ์ ใจเรือง
คลิก
38
129
การนับและการเทียบศักราช (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
39
130
แคว้นไทยร่วมสมัยสุโขทัย (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
40
131
วิธีการทางประวัติศาสตร์ (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
41
153
การนับและการเทียบศักราช (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
42
154
แคว้นไทยร่วมสมัยสุโขทัย (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
43
155
ประเทศไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
44
156
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
45
157
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อดีต- (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
46
158
พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของอาณาจักรสุโขทัย (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
47
159
วิธีการทางประวัติศาสตร์ (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
48
160
เหตุการณ์สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
49
473
ประเทศไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
50
474
รัฐธรรมนูญ (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก
51
475
สหกรณ์และแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (คลิก)อ.ปฏิชญา สิมณี
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)