ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ : WAI - Web Aided Instruction


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAI : Web Aided Instruction) ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
รหัส
ชื่อ WAI
ครูเจ้าของวิชา
คะแนน
1
261
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย ทางวาจาและทางใจ (คลิก) อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร
คลิก
2
262
การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุสงฆ์ในโอกาสต่างๆ (คลิก) อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร
คลิก
3
579
อริยสัจ 4 (คลิก)อ.เรืองรัตน์ เผ่าภูรี
คลิก
4
604
นันทิวิสาลชาดก (คลิก)อ.ภาวิดา ประทุมเวียง
คลิก
5
605
พระประจำวันเกิด (คลิก)อ.ภาวิดา ประทุมเวียง
คลิก
6
513
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.วัฒน์ธนิน ภัคผลธนินโภคิน
คลิก
7
036
มรรคมีองค์ 8 (คลิก)อ.วีรยุทธ เชื้อชม
คลิก
8
455
หน้าที่ชาวพุทธ และศาสนพิธี (คลิก)อ.วีรยุทธ เชื้อชม
คลิก
9
456
พระไตรปิฎก (คลิก)อ.วีรยุทธ เชื้อชม
คลิก
10
051
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.อุไรวรรณ คำอุดม
คลิก
11
248
พุทธศาสนสุภาษิต และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.อุไรวรรณ คำอุดม
คลิก
12
249
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.อุไรวรรณ คำอุดม
คลิก
13
250
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.อุไรวรรณ คำอุดม
คลิก
14
080
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.จำเนียร บัวแก้ว
คลิก
15
381
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน (คลิก)อ.จำเนียร บัวแก้ว
คลิก
16
503
เวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์ (คลิก)อ.จำเนียร บัวแก้ว
คลิก
17
504
พุทธศาสนสุภาษิต ยํ เว เสวติ ตาทิโส (คลิก)อ.จำเนียร บัวแก้ว
คลิก
18
382
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.จำเนียร บัวแก้ว
คลิก
19
458
การบริหารจิตและเจริญปัญญา (คลิก)อ.จุฬาภรณ์ พรมบุตร
คลิก
20
459
พุทธศาสนสุภาษิต (คลิก)อ.จุฬาภรณ์ พรมบุตร
คลิก
21
460
พระไตรปิฎก (คลิก)อ.จุฬาภรณ์ พรมบุตร
คลิก
22
052
อริยสัจ 4 (คลิก)อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร
คลิก
23
223
วันสำคัญทางศาสนา (คลิก)อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร
คลิก
24
224
มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ (คลิก)อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร
คลิก
25
563
ประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ (คลิก)อ.ทศพร คูณทวี
คลิก
26
486
ประวัติและความสำคัญของพุทธศาสนา (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
27
487
พุทธประวัติ (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
28
488
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
29
489
พระพุทธศาสนสุภาษิต และพระไตรปิฎก (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
30
495
หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
31
496
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
32
497
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
33
498
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา (คลิก)อ.บุญมา เวียงคำ
คลิก
34
562
ประวัติศาสดาของศาสนาพุทธ (คลิก)อ.ปิยะชาติ อ่อนพุทธา
คลิก
35
087
พุทธสุภาษิต (คลิก)อ.ปฏิชยา สิมณี
คลิก
36
225
พุทธประวัติ (คลิก)อ.พรทิพย์ นาเรือง
คลิก
37
226
การบริหารจิตเจริญปัญญา (คลิก)อ.พรทิพย์ นาเรือง
คลิก
38
227
ชาดก (คลิก)อ.พรทิพย์ นาเรือง
คลิก

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สร้างจาก Macromedia Flash MX : Educational Version (สงวนลิขสิทธิ์)