สรุปผลจากแบบสอบถาม รหัสสื่อ 003
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 12 คน

ข้อมูล
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
3,3,4,3,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

สรุปผล
ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย = 4.53
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.50
ด้านสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.50
ด้านการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ย = 4.55
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด = 4.52

หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดติดต่อ Admin