สรุปผลจากแบบสอบถาม สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสสื่อ 077
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 5 คน

ข้อมูล
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

สรุปผล
ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย = 4.96
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 5.00
ด้านสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 5.00
ด้านการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ย = 5.00
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด = 4.99
หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดติดต่อ AdminReport ALL