สรุปผลจากแบบสอบถาม สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสสื่อ DLIT_TH
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 78 คน

ข้อมูล
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4
5,5,4,5,4,5,4,4,5,4,5,4,5,5,4,5,3,5,5,3
4,5,5,5,5,4,5,4,5,4,3,3,3,3,3,3,4,4,5,4
5,4,5,5,5,4,5,4,4,4,4,5,4,4,5,3,3,3,3,4
4,4,5,5,5,4,4,5,4,5,3,4,4,4,5,4,3,3,4,3
4,5,5,4,5,4,5,4,4,4,4,3,4,3,3,3,5,3,3,5
4,5,5,5,4,5,5,5,5,5,3,4,3,3,4,5,4,5,4,5
4,5,4,4,5,4,4,5,4,4,3,5,5,4,4,3,4,3,3,4
4,5,5,5,4,4,5,5,4,5,4,5,3,3,4,3,3,3,4,4
4,5,5,4,5,4,5,5,5,5,5,3,3,3,3,4,4,5,3,3
5,4,4,4,4,5,5,5,4,4,3,4,3,4,4,4,5,3,4,3
5,4,5,4,5,5,4,4,5,5,4,4,4,3,3,4,3,5,3,4
4,4,5,5,4,5,4,5,5,5,4,4,4,5,3,3,4,5,3,4
4,5,5,5,5,5,5,5,4,5,3,3,3,4,3,3,3,4,4,3
5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,3,4,4,3,3,3,3,3,4
5,4,4,5,5,5,5,4,4,4,5,5,3,5,5,4,3,4,3,3
4,4,4,4,5,4,5,4,5,4,4,3,5,3,3,3,3,4,3,4
5,5,4,5,4,4,4,5,5,5,5,4,5,5,4,3,3,3,3,5
4,4,4,4,5,4,4,4,5,5,3,3,4,5,4,4,3,4,4,4
5,5,4,5,4,5,5,4,5,4,4,3,4,4,3,3,5,3,3,4
5,5,5,4,4,4,5,5,4,5,4,3,3,4,4,4,3,5,4,5
4,4,5,5,4,5,5,5,5,4,3,4,4,4,4,3,5,4,4,3
5,5,4,4,5,5,5,4,4,5,4,3,4,4,4,4,4,3,3,3
4,5,4,4,5,5,4,4,5,4,4,4,5,3,3,3,4,3,4,3
4,4,5,5,4,4,5,5,5,5,5,4,3,4,4,4,4,5,3,4
5,4,4,4,4,5,5,5,4,5,4,3,4,4,3,5,5,4,3,3
4,5,5,5,5,4,5,5,4,5,4,3,3,5,3,4,5,4,4,4
4,4,5,4,4,4,5,5,4,5,3,3,5,3,3,4,3,3,3,4
4,5,4,4,5,5,4,5,4,4,3,3,3,4,3,3,5,4,4,4
4,5,5,5,4,5,4,4,4,4,3,3,3,4,4,3,4,3,4,4
4,5,4,5,5,5,5,5,4,4,4,3,5,3,3,5,5,5,4,3
4,5,4,4,5,5,4,5,4,5,5,4,3,4,3,3,5,4,4,3
5,4,4,5,5,4,4,4,5,5,5,4,4,3,3,5,5,3,4,4
5,5,4,4,5,5,4,5,5,5,4,5,3,4,4,3,3,3,3,3
5,5,4,5,4,5,4,5,5,5,4,4,4,4,5,5,5,4,5,5
5,4,4,5,4,4,4,5,4,4,4,4,5,5,4,5,4,4,4,4
5,4,4,5,5,5,5,5,4,5,4,4,5,4,5,5,5,4,5,5
5,5,4,4,5,4,4,4,5,4,4,5,5,4,5,4,5,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,4,4,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,4,4,5,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,4,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,4,5,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,4,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,5,5,5,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,5,5,5,5,4,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,5,4,4,4,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,4,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,5,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,4,4,4,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,5,5,4,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,5,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,5,4,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,4,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,4,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,5,4,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,4,4,5,4,4,4,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,5,4,4,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,5,5,4,5,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,4,5,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,4,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,4,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,4,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

สรุปผล
ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย = 4.78
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.78
ด้านสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.27
ด้านการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ย = 4.23
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด = 4.52
หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดติดต่อ AdminReport ALL