สรุปผลจากแบบสอบถาม สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสสื่อ ECHO_ENG
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 16 คน

ข้อมูล
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,4,4,4,4,4,3
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,3,3,3,3,3
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,4,4,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,4,5,5,5,4
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5

สรุปผล
ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย = 4.99
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 5.00
ด้านสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.80
ด้านการวัดและประเมินผล ค่าเฉลี่ย = 4.53
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด = 4.83
หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดติดต่อ AdminReport ALL