ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลผลการเรียน
kr12345 m.3/5 no.15
KR รหัสนักเรียน m.ห้อง no.เลขที่ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น)
ระบบจะบันทึกข้อมูลผลการเรียน ที่ระบุ ห้อง (m.) และเลขที่ (no.) ตามที่กำหนดเท่านั้น
ตอบแบบสอบถาม WAI

สรุป