วิชาคริตศาสตร์... (รหัส..ค012.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่อง โจทย์สมการกำลังสอง... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. อริศรา โพธิ์ทิพย์.. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
พื้นห้องเรียนห้องหนึ่งมีพื้นที่ 180 ตารางเมตร ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 3 เมตร ห้องนี้กว้างและยาวกี่เมตร
   12 , 14
   12 , 16
   12 ,15
   14 , 17

ข้อที่ 2)
ผลคูณของจำนวนเต็มสองจำนวนเรียงกันเท่ากับ 992 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น
   30 , 31
   31 , 32
   33 , 34
   34 , 35

ข้อที่ 3)
คำตอบของสมการ (x + 3) (x - 7 ) = 0 คือข้อใด
   -3 และ 7
   -2 และ 5
   3 และ -7
   3 และ 7

ข้อที่ 4)
คำตอบของสมการ ( a - 5)a = 0 คือข้อใด
   0 , -5
   0 , 5
   0 , 0
   1 , 5

ข้อที่ 5)
ผลบวกของกำลังสองของเลขคี่สองจำนวนเรียงกันได้ 650 จำนวนคี่จำนวนแรกคือ
   13
   15
   17
   19