วิชาคณิตศาสตร์... (รหัส.ค 012..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.3..
เรื่อง ความน่าจะเป็น... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.อริศรา โพธิ์ทิพย์ .. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
จากการโยนเหรียญบาท 3 อัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะหงายด้านหัวอย่างน้อย 2 อันเป็นเท่าใด
   0.125
   0.25
   0.50
   0.75

ข้อที่ 2)
จากโจทย์ข้อ 1 จงหาโอกาสที่เหรียญหงายหัวอย่างเดียวทั้งหมด เป็นเท่าใด
   0.125
   0.25
   0.50
   0.75

ข้อที่ 3)
ถ้าความน่าจะเป็นที่สอบได้คะแนน 4 เท่ากับ 0.30 แล้วความน่าจะเป็นที่จะสอบไม่ได้คะแนนระดับ 4
   0
   0.60
   0.70
   1.00

ข้อที่ 4)
จากการสอบถามครอบครัว 3 ครอบครัว ว่ามีบุตรหรือไม่ จงหาความน่าจะเป็นที่ครอบครัวทั้งไม่มีบุตร
   0.075
   0.125
   0.375
   0.875

ข้อที่ 5)
ดึงไพ่ 1 ใบจากสำรับซึ่งมีไพ่ 52 ใบ ความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่โพดำ หรือ โพแดงเป็นเท่าใด
   1 ใน 5
   1 ใน 4
   1 ใน 3
   1 ใน 2