วิชาคณิตศาสตร์... (รหัส.ค012..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..3.
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก ... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.อริศรา โพธิ์ทิพย์ .. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
แก้วน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 7 cm แก้วน้ำลึก 10 cm จะจุน้ำได้เท่าใด
    385 ลูกบาศก์เซนติเมตร
   386 ลูกบาศก์เซนติเมตร
   390 ลูกบาศก์เซนติเมตร
   392 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 2)
โลหะทรงกระบอกมีรัศมีฐานยาว 14 cm สูง 10 cm จะมีพื้นที่ผิวกี่ตารางเซนติเมตร
   1,250
   1,850
   2,100
   2,112

ข้อที่ 3)
ข้อความใดเป็นเท็จ
   รูปทรงกระบอกมีฐานเป็นวงกลม
   พื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกทั้ง 2 ด้านเท่ากัน
   แกนของทรงกระบอกตรงคือส่วนสูงของทรงกระบอกนั่นเอง
   แกนของทรงกระบอกตรงหรือทรงกระบอกเอียงยาวเท่ากับส่วนสูงของทรงกระบอก

ข้อที่ 4)
กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 7 cm ยาว 8 cm นำมาทำเป็นรูปทรงกระบอกจะได้พื้นที่ผิวกี่ตารางเซนติเมตร
   56
   88
   112
   176

ข้อที่ 5)
กระป๋องนมใบหนึ่งสูง 8.4 cm เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 7 cm สามารถจุนมได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
   1,293.6
   923.4
   646.8
   323.4