วิชา.คณิตศาสตร์.. (รหัส..ค012.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..3.
เรื่อง .การทอลองสุ่มและเหตุการณ์.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. อริศรา โพธิ์ทิพย์.. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นการทดลองสุ่ม
   การโยนเหรียญ 2 อัน 1 ครั้ง
   การทอดลูกเต๋า 1 ลุก 2 ครั้ง
   การดึงไพ่ใบหนึ่งออกจากสำหรับ
   ถูกทั้ง ก,ข และ ค

ข้อที่ 2)
มีถุงมือ 3 คู่ ประกอบด้วยสีขาว,ดำ,น้ำตาล วางแยกกันถ้าหยิบถุงมือขึ้นมา 2 ข้างพร้อมกันจะหยิบได้ทั้งกี่วิธี
   30
   15
   12
   8

ข้อที่ 3)
จงหาแซมเปิลสเปซจากคน 6 คน แล้วเลือกสุ่งคน 2 คนมาทำงานอย่างหนึ่งได้กี่วิธี
   30
   26
   24
   15

ข้อที่ 4)
ห้องประชุมห้องหนึ่งมีประตู 6 บาน ผู้เข้าประชุมคนหนึ่งเลือกเข้าประตูโดยไม่ซ้ำประตูเดิมจะได้ผลที่อาจจะเกิดขึ้นกี่วิธี   36
   30
   25
   20

ข้อที่ 5)
จากการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 คร้ง เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มที่หารด้วย 2 ลงตัวคือข้อใด
   2
   2 , 4
   2 , 4 ,6
   1,2,3,4,5,6