วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีการเกษตร (รหัส ง 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์พืชและเมล็ดพืช จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อรพิน วงศ์ปัดสา โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญที่สุดในการคัดเลือกพันธุ์พืช
   พื้นที่สำหรับปลูก
   การดูแลรักษาพันธุ์พืช
   วัตถุประสงค์ของการปลูกพืช
   ลักษณะเฉพาะของพืชที่ปลูก

 2. ถ้าต้องการความสวยงามร่มเย็น ควรคัดเลือกพันธุ์พืชชนิดใดมาปลูก
   ต้นฝรั่ง
   ต้นมะลิ
   ต้นมะนาว
   ต้นจามจุรี

 3. ลักษณะพันธุ์พืชในข้อใด ไม่ ควรคัดเลือกไว้ขยายพันธุ์
   ตรงตามความต้องการของตลาด
   มีความอดทนต่อโรคและแมลง
   ใช้ระยะเวลานานในการขยายพันธุ์
   เจริญเติบโตเร็วและดูแลรักษาง่าย

 4. ถ้าต้องการเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ควรปรึกษาใคร
   ป่าไม้จังหวัด
   เกษตรอำเภอ
   กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

 5. ข้อใดเป็นหลักการแรกในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
   มีราคาถูก
   มีขนาดเล็ก
   มีความชื้นต่ำ
   มีลักษณะตามที่ต้องการ