วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีการเกษตร (รหัส ง 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูกจำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อรพิน วงศ์ปัดสา โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. เรา ไม่ ควรเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุในภาชนะลักษณะใด
   ซองที่ปิดสนิท
   กระป๋องแบบมีฝาปิด
   กระสอบที่ไม่มีฉลาก
   กระป่องที่บอกวันหมดอายุไว้

 2. ถ้าต้องการทราบจำนวนเมล็ดที่จะนำไปปลูกได้ วรตรวจสอบด้วยวิธีใด
   นำเมล็ดแช่น้ำ
   ทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก
   ดูลักษณะของต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
   ดุจากความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิดเมล็ดพันธุ์

 3. การเลือกซื้อพันธุ์พืช ไม่ จำเป็นต้องพิจารณาสิ่งใด
   แหล่งผลิต
   ฉลากสินค้า
   ภาชนะบรรจุเมล็ด
   สถานที่บรรจุเมล็ด

 4. การเก็บเมล็ดพืชไว้ทำพันธุ์ ไม่ควร เก็บนานเกินเท่าใด
   1 ปี
   2 ปี
   6 เดือน
   10 ดือน

 5. เราควรเลือกเมล็ดพันธุ์ในข้อใดมาเพาะ
   มีความชื้อสูง เปลือกแห้ง
   เมล็ดใหญ่เก็บไว้ได้นาน 2 ปี
   เมล็ดลีบเล็ก ไม่ถูกแมลงทำลาย
   เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกร้อยละ 80 ขึ้นไป