วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีการเกษตร (รหัส ง 2) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การใช้ เก็บ บำรุง รักษาอุปกรณ์การปลุกพืช จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. อรพิน วงศ์ปัดสา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดที่ไม่ใช่ความสำคัญในการใช้เครื่องมือทางการเกษตร
   ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
   พืชที่ปลูกให้ผลผลิตสูง
   ลดต้นทุนในการผลิต
   ทำให้สุขภาพจิตของเกษตรกรดี

 2. เครื่องมือประเภทใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
   ไถหัวหมู
   คราดซี่สปริง
   จอบขยัน
   กรรไกรตัดแต่งกิ่ง

 3. ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องทางการเกษตร
   ทำเครื่องหมายเลขทะเบียนไว้
   เลือกเครื่องมือที่สวยงาม
   จัดให้มีตู้เก็บเป็นระเบียบ
   ไม่ใช้เครื่องผิดประเภท

 4. ข้อใดที่จัดว่าเป็นเครื่องมือพิเศษ
   เครื่องหยอดเมล็ดปลูก
   กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
   เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์
   ไถพรรณซี่สปริง

 5. เครื่องมือการเกษตรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
   2 ประเภท
   3 ประเภท
   4 ประเภท
   5 ประเภท