เรื่องที่  1

การปลูกพืชโดยใช้เมล็ด

                                                                                                                                            นางอรพินท์   วงศ์ปัดสา

 

พืชที่เราปลูกอยู่ทุกวันนี้  ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกจากเมล็ด  ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว  พืชไร่  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  แม้แต่ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ  ก็ตาม  ถึงแม้ว่าการปลูกด้วยเมล็ดจะมีข้อจำกัดหลายประการ  เช่น  พืชกลายพันธุ์ได้ง่าย  ให้ผลผลิตช้าแต่ก็มีความสะดวกและข้อดีอยู่หลายประการ  ซึ่งโดยทั่วไปการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดสามารถแบ่งออกได้  3  วิธีใหญ่    ด้วยกัน  ได้แก่  การเพาะเมล็ด  การหว่านเมล็ดและการหยอดเมล็ดลงในหลุมซึ่งแต่ละวิธีก็มีขั้นตอนในการปลูกและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในด้านขนาด  รูปร่าง  หรือลักษณะของเมล็ดพันธุ์ ลักษณะรูปร่างของต้นพืช  ตลอดจนความต้องการของผู้ปลูก  เป็นต้น

            การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดนี้จะเป็นแนวทางให้เราสามารถเลือกสรรวิธีการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม