Ñ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¾×ªÑ

ÕÊÒÃÐÊӤѭ»ÃШÓ˹èÇÂÕ

            การศึกษาถึงการปลูกพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ  การให้น้ำ  การให้ปุ๋ย  การปฏิบัติรักษาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต  รวมทั้งการทำการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเรียนรู้กระบวนการผลิตพืช  ซึ่งนอกจากจะให้สาระความรู้ทางงานเกษตร  ที่เราอาจนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเลือกหนึ่งสำหรับการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตแล้ว  ยังช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ   ในการทำงานอย่างมีกลยุทธ์เป็นระบบ  รวมถึงจะได้รับการปลูกผังคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นการพัฒนาตนเองอีกด้วย