3.   การหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก

        การหยอดเมล็ดลงในหลุม  หมายถึง  การนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ต้องการปลูกหยอดลลงหลุมปลูกที่ได้เตรียมไว้เป็นอย่างดี  การปลูกพืชโดยวิธีนี้มักนิยมใช้กับพืชที่มีเมล็ดขนาดใหญ่  มีระบบรากลึก  หรือทรงต้นเป็นพุ่ม  เช่น  ไม้ผลยืนต้น  ผักส่วนครัวประเภทแตงต่าง ๆ  เช่น  มะระ  บวบ  ฟักทอง

 ข้าวโพดหวาน  เป็นต้น

          การปลูกพืชโดยการหยอดเมล็ดลงในหลุม  ทำได้โดยการเตรียมดินในหลุมปลูกให้ร่วนซุยและให้มีแร่ธาตุอาหารพืชเพียงพอกับความต้องการของพืช  ทำหลุมลึกประมาณ  1 – 2  เซนติเมตร  และนำเมล็ดหยอดลงตรงกลางหลุมประมาณ  2 – 3  เมล็ด  แล้วกลบดิน  หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มทุก ๆ  วัน  และควรระวังอย่าให้น้ำท่วมขังในหลุมปลูก เพราะจะทำให้เมล็ดเน่าเปื่อยได้  หลังจากนั้นประมาณ  3 – 5  วัน  (แล้วแต่ชนิดของพืช)  เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้าเจริญเติบโตขึ้นมาเหนือดิน  และเมื่อแข็งแรงดีแล้วมีใบจริง 2 – 4  ใบ จึงถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 – 2  ต้น และปฏิบัติดูแลรักษาจนกว่าจะให้ผลผลิต

         

 

 

 

 


                                      การหยอดเมล็ดลงในภาชนะเพาะ    สำเร็จรูป

 

          โดยทั่วไปการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดมี  3  วิธี  คือ  การเพาะเมล็ด  การหว่านเมล็ด  และการหยอดเมล็ดลงหลุม  ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป  ดังนั้นการที่จะปลูกพืชโดยใช้เมล็ดด้วยวิธีใดนั้น  จึงควรจะพิจารณาให้เหมาะสมกับชนิดของพืช  ขนาดรูปร่าง  หรือลักษณะของเมล็ดพันธุ์   ตลอดจนสถานที่หรือภาชนะที่จะใช้ในการปลูก  ทั้งนี้เพื่อให้ต้นพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี  มีความสมบูรณ์แข็งแรง   และให้ผลผลิตได้ดี