วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Asking for information : In a restaurant จำนวน 9 ข้อ
โดย อ. เบญจา สืบเสน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง Choose the best answer.

      
ข้อที่ 1)
-
   Yes, Sir
   I'm sorry.
   Just a minutes, please
   I don't know

ข้อที่ 2)
-
   What do you want?
   What do you have?
   What are you looking for?
   What would you like to have?

ข้อที่ 3)
-
   What kinds of salad do you have?
   What kinds of soup do you have?
   What do you prefer?
   What are they?

ข้อที่ 4)
-
   What can you eat?
   What about you?
   What do you think?
   What do you want?

ข้อที่ 5)
-
   What do you think about it?
   How would you like it?
   What would you like?
   Do you like it?

ข้อที่ 6)
-
   What do you want?
   What kind of drink do you have?
   Do you care for something to drink?
   Do you want any drink?

ข้อที่ 7)
-
   Do you want a bottle of milk?
   Would you like a can or a bottle?
   Do you have a can or a bottle?
   What kind of milk would you like?

ข้อที่ 8)
-
   Anything else?
   Anything else?
   That's OK. ?
   That's fine.

ข้อที่ 9)
-
   We haven't got any chocolate left.
   Do you like strawberry ice cream?
   Strawberry ice cream is very delicious.
   Would you like to try another one?