วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Asking for information:Buying Selling จำนวน 9 ข้อ
โดย อ. เบญจา สืบเสน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง Choose the best answer.

      
ข้อที่ 1)
-
   I don't want anything
   I don't like you help
   I'd like to buy some
   I'm just looking

ข้อที่ 2)
-
   What size do you have ?
   What do you have?
   How many sizes do you want?
   What size do you want?

ข้อที่ 3)
-
   What colour do you want?
   What color are they?
   What color do you prefer?
   What colour do you have ?

ข้อที่ 4)
-
   What colour do you want?
   What color are they?
   What color is it ?
   What colour do you have ?

ข้อที่ 5)
-
   How many do you want ?
   How much do you want ?
   How many do you have ?
   How much do you have?

ข้อที่ 6)
-
   Does it suit you.
   Can I try it on?
   Where is the fitting room?
   How about this one?

ข้อที่ 7)
-
   How much is it?
   How many are they?
   How long is it?
   How much are they?

ข้อที่ 8)
-
   Can you discount?
   Are they very beautiful ?
   Are they all the same price?
   Are they expensive ?

ข้อที่ 9)
-
   Is that all?
   Here are your dresses.
   Here is your changes.
   Would it be possible to keep it ?