วิชาภาษาอังกฤษหลัก 15 (รหัส อ 0111) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Modal Verbs จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เบญจา สืบเสน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง Choose the best answer.

ข้อที่ 1
1. In Thailand, a car _____ travel on the left side of the road.
   a could not
   b must
   c would
   d might

ข้อที่ 2
2. If you are ill, you _____ go to see the doctor.
   a. should
   b. might
   c. had to
   d. may

ข้อที่ 3
3. A : ____ you like to go fishing with me ?
B : It's nice of you to ask, but I don't think so.

   a. Would
   b. Must
   c. May
   d. Might

ข้อที่ 4
4. The children are not allowed to cross the street alone because they _____ have an accident.
   a. ought
   b. can
   c. shall
   d. might

ข้อที่ 5
5. You _____ his advice into consideration before making a decision.
   a. could take
   b. should take
   c. had to take
   d. will take

ข้อที่ 6
6. A : _____ I turn the radio on?
B : Certainly.

   a. Might
   b. Must
   c. May
   d. Need

ข้อที่ 7
7. Speak up ! I _____ you.
   a. shouldn't hear
   b. wouldn't hear
   c. can't hear
   d. won't hear

ข้อที่ 8
8. My family _____to Phuket for this coming vacation.
   a. should have gone
   b. will go
   c. might have gone
   d. must go

ข้อที่ 9
9. I ____too late last night. I'm not feeling well now.
    a. shouldn't stay
    b. wouldn't stay up
    c. couldn't stay up
    d. shouldn't have stayed up

ข้อที่ 10
10 A : "Is it poison ?"
B : "Yes, you_____drink it."

   a. may not
   b. need not
   c. must not
   d. should not