วิชาภาษาอังกฤษหลัก 15 (รหัส อ 0111) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Connector : So -Type จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เบญจา สืบเสน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง Choose the best answer.

ข้อที่ 1
1. The egg was bad : ___________ , he threw it away.
   a. as a result
   b. because
   c. due to
   d. thank to

ข้อที่ 2
2. I pulled the curtains __________ the sun might shine in.
   a. therefore
   b. in order that
   c. and also
   d. in spite of

ข้อที่ 3
3. Have something to eat, ______ you won't feel hungry later.
   a. so that
   b. on account of
   c. when
   d. since

ข้อที่ 4
4. We didn't buy the camera ____________the high price.
   a. in spite of
   b. because
   c. despite
   d. because of

ข้อที่ 5
5. ____________ she is very nice, she has many friends.
   a. Because of
   b. Thank to
   c. Owing to
   d. Because