วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต (รหัส ศ 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4.
เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. "ศิลปะ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึงข้อใด
   -ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆปรากฎซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจฯ
   -ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปต่างๆโดยอาศัยสติปัญญา ประสบการณ์ฯ
   -สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความงามและประโยชน์ใช้สอย
   -ผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ถ่ายทอดอกมาโดยผ่านสื่อเทคนิควิธีการต่างๆ มีคุณค่าต่อจิตใจ

 2. -ข้อใดคือกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะตามลำดับ
   -ศิลปะ- มนุษย์ --สิ่งแวดล้อม - เกิดจินตนาการสร้างสรรค์
   -มนุษย์ --สิ่งแวดล้อม - เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ - ศิลปะ
   -ศิลปะ- สิ่งแวดล้อม - มนุษย์ - เกิดจินตนาการสร้างสรรค์
   - เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ - ศิลปะ- มนุษย์ --สิ่งแวดล้อม

 3. -ภาพวาดในผนังถ้ำอัลตามิรา อยู่ในประเทศใด
   -สหรัฐอเมริกา
   -แคนนาดา
   -สเปน
   -มาเลเซีย

 4. -พระพุทธชินราชจัดเป็นประมากรรมที่มีความงดงามที่สุดสมัยใด
   -กรุงรัตโกสินทร์ตอนต้น
   -กรุงรัตโกสินทร์ตอนปลาย
   -กรุงศรีอยุธยา
   -กรุงสุโขทัย

 5. -สถาปัยกรรมสมัยรันโกสินทรได้รับอิทธิพลมาจากสมัยใด
   -กรุงสุโขทัย
   -กรุงศรีอยุธยา
   -กรุงธนบุรี
   -กรุงรัตนโกสินทร์

 6. -ศิลปะที่ปรากฏในยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยส่วนมากเกี่ยวกข้องกับเรื่องใด
   -เรื่องราวการดำรงชีวิตของชาวบ้านทั่วๆไป
   -เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
   -เรื่องความงดงามของธรรมชาติ
   -เรื่องสัตว์ป่าและการดำรงชีวิต

 7. -ปราสาทหินนครวัดเป็นศิลปกรรมในศาสนาใด
   -ศาสนาพุทธ
   -ศาสนาฮินดู
   -ศาสนาอิสลาม
   -ศาสนาพุทธกับอิสลาม

 8. -ภาชนเขียนสีบ้านเชียงมีอายุประมาณเท่าใด
   -2,000 ปี
   -3,000 ปี
   -4,000 ปี
   -5,000 ปี

 9. -ประเทศไทยแบ่งศิลปะออกเป็นกี่ยุค
   - 5 ยุค
   - 4 ยุค
   - 3 ยุค
   - 2 ยุค

 10. -เจดียทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัยกรรมสมัยใด
   -รัตนโกสินทร์ตอนต้น
   -รัตนโกสินทร์ตอนปลาย
   -อยุธยา
   -สุโขทัย