วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต (รหัส ศ 4412) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องทฤษฏีสากลเบื้องต้น จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. -จากพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าดนตรีหมายถึงอะไร
   - ลำดับเสียงอันไพเราะ
   - เสียงสูงๆต่ำๆสั้นๆยาวๆ
   - ความสนุกสนานในการร้องเพลง
   - ศิลป์และศาสตร์ของการร้อยกรองเสียงร้อง

 2. เสียงของดนตรีสากลมีทั้งหมดกี่เสียง
   - 5 เสียง
   - 6 เสียง
   - 7 เสียง
   - 8 เสียง

 3. - เสียงของดนตรีสากลมีครึ่งเสียงห่างกันอยู่กี่แห่ง
   - 3 แห่ง
   - 4 แห่ง
   - 5 แห่ง
   - 2 แห่ง

 4. - SEMITONE หมายถึงข้อใด
   - สองเสียง
   - หนึ่งเสียงครึ่ง
   - หนึ่งเสียง
   - ครึ่งเสียง

 5. TONE หมายถึงข้อใด
   - สองเสียง
   - หนึ่งเสียงครึ่ง
   - หนึ่งเสียง
   - ครึ่งเสียง

 6. - ตัวโน้ต (MUSICE NOTETION ) คืออะไร
   - เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี
   - ตัวที่ใช้เขียนเพลงสากลต่างๆ
   - สัญลักษณ์ที่ใช้ในการขับร้อง
   - เครื่องหมายที่ใช้ในการบรรเลงดนตรี

 7. -จากรูป ตัว O + O + O มีกี่จังหวะ
   - 4 จังหวะ
   - 6 จังหวะ
   - 8 จังหวะ
   - 12 จังหวะ

 8. -บรรทัด 5 เส้น มีไว้เพื่ออะไร
   - บันทึกตัวโน้ต
   - การเขียนโน้ตสากลจะได้สวยงาม
   - ให้สามารถอ่านโน้ตสากล
   - บอกตำแหน่งตัวโน้ตสากล

 9. -บรรทัด 5 เส้น เดิมมีทั้งหมดกี่เส้น
   - 11 เส้น
   - 12 เส้น
   - 13 เส้น
   - 14 เส้น

 10. -กุญแจประจำหลักที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีทั้งหมดกี่ชนิด
   - 8 ชนิด
   - 7 ชนิด
   - 6 ชนิด
   - 5 ชนิด