วิชา..ภาษาไทย. (รหัส..ท ๓๑๑๑) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...๑
เรื่อง ... การเขียนเรียงความ จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. .จันทร์ทิวา อบทอง. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของเรียงความที่ดี
   ก. ขึ้นต้นชวนให้อ่านและเนื้อเรื่องน่าสนใจ
   ข. มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุปความท้ายเรื่องครบถ้วน
   ค. คำนำ น่าอ่าน เนื้อเรื่องมีสาระสำคัญเด่นใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
   ง. เนื้อเรื่องตรงตามแนวของหัวข้อเรื่อง

ข้อที่ 2)
2. ข้อความในข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของเรียงความ
   ก. คำนำ
   ข. เนื้อเรื่อง
   ค. สรุป
   ง. สำนวนโวหาร

ข้อที่ 3)
3. ปลาหมอตายเพราะปาก มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก. กินมากจนท้องแตก
   ข. กินไม่รู้จักอิ่ม
    ค. พูดพล่อยๆ จนเกิดโทษแก่ตน
    ง. พูดไม่ยอมหยุด

ข้อที่ 4)
4. สำนวนใดมีความหมายว่า ทำการใหญ่เกินกำลัง
   ก. กลิ้งครกขึ้นภูเขา
   ข. เหยียบเรือสองคม
   ค. พายเรือทวนน้ำ
   ง. งมเข็มในมหาสมุทร

ข้อที่ 5)
5. การเขียนเรียงความที่ดีนั้นควรยึดหลักข้อใด
   ก. โครงเรื่อง
    ข. ความรู้
   ค. ความสะอาด
   ง. การสะกดถูกต้อง