วิชา..ภาษาไทย. (รหัส..ท ๓๑๑๑) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...๑
เรื่อง ... การใช้คำราชาศัพท์ จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. .จันทร์ทิวา อบทอง. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
5. การเขียนเรียงความที่ดีนั้นควรยึดหลักข้อใด
   ก. โครงเรื่อง
    ข. ความรู้
   ค. ความสะอาด
   ง. การสะกดถูกต้อง

ข้อที่ 2)
2. ข้อความในข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของเรียงความ
   ก. คำนำ
   ข. เนื้อเรื่อง
   ค. สรุป
   ง. สำนวนโวหาร

ข้อที่ 3)
3. ปลาหมอตายเพราะปาก มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก. กินมากจนท้องแตก
   ข. กินไม่รู้จักอิ่ม
    ค. พูดพล่อยๆ จนเกิดโทษแก่ตน
    ง. พูดไม่ยอมหยุด

ข้อที่ 4)
4. สำนวนใดมีความหมายว่า ทำการใหญ่เกินกำลัง
   ก. กลิ้งครกขึ้นภูเขา
   ข. เหยียบเรือสองคม
   ค. พายเรือทวนน้ำ
   ง. งมเข็มในมหาสมุทร

ข้อที่ 5)
5. การเขียนเรียงความที่ดีนั้นควรยึดหลักข้อใด
   ก. โครงเรื่อง
    ข. ความรู้
   ค. ความสะอาด
   ง. การสะกดถูกต้อง

ข้อที่ 6)
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
   ก. ทรงผนวช ทรงสร้าง
   ข. ทรงเสด็จ ทรงสนทนา
   ค. ทรงประทับ ทรงเสวย
    ง. ทรงพระราชสมภพ ทรงพระราชนิพนธ์

ข้อที่ 7)
7. หม่อมเจ้า ตาย ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
   ก. ทิวงคต
   ข. สิ้นชีพิตักษัย
   ค. มรณภาพ
   ง. อนิจกรรม

ข้อที่ 8)
8. ไส้เดือน คำสุภาพว่าอย่างไร
    ก. รากดิน
    ข. มูลดิน
   ค. มูลฝอย
    ง. ใส้ดิน

ข้อที่ 9)
9. คำสุภาพข้อใดใช้ไม่ถูกต้อง
   ก. ควรด้วย - สมควรด้วย
   ข. ตากแดด - ผึ่งแดด
   ค. ขนมขี้หนู - ขนมดอกมูลหนู
   ง. ดอกขี้เหล็ก - ดอกเหล็ก

ข้อที่ 10)
10. คำราชาศัพท์ใดที่ไม่ต้องใช้ " ทรง "
    ก. ทรงเสด็จ
    ข. ทรงธรรม
    ค. ทรงกีฬา
   ง. ทรงดนตรี