วิชา..ภาษาไทย. (รหัส..ท ๓๑๑๑) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...๑
เรื่อง ... การเขียนจดหมาย จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. .จันทร์ทิวา อบทอง. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ข้อความในข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของเรียงความ
   ก. คำนำ
   ข. เนื้อเรื่อง
   ค. สรุป
   ง. สำนวนโวหาร

ข้อที่ 2)
2. ข้อความในข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของเรียงความ
   ก. คำนำ
   ข. เนื้อเรื่อง
   ค. สรุป
   ง. สำนวนโวหาร

ข้อที่ 3)
3. ปลาหมอตายเพราะปาก มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก. กินมากจนท้องแตก
   ข. กินไม่รู้จักอิ่ม
    ค. พูดพล่อยๆ จนเกิดโทษแก่ตน
    ง. พูดไม่ยอมหยุด

ข้อที่ 4)
4. สำนวนใดมีความหมายว่า ทำการใหญ่เกินกำลัง
   ก. กลิ้งครกขึ้นภูเขา
   ข. เหยียบเรือสองคม
   ค. พายเรือทวนน้ำ
   ง. งมเข็มในมหาสมุทร

ข้อที่ 5)
5. การเขียนเรียงความที่ดีนั้นควรยึดหลักข้อใด
   ก. โครงเรื่อง
    ข. ความรู้
   ค. ความสะอาด
   ง. การสะกดถูกต้อง

ข้อที่ 6)
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
   ก. ทรงผนวช ทรงสร้าง
   ข. ทรงเสด็จ ทรงสนทนา
   ค. ทรงประทับ ทรงเสวย
    ง. ทรงพระราชสมภพ ทรงพระราชนิพนธ์

ข้อที่ 7)
7. หม่อมเจ้า ตาย ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
   ก. ทิวงคต
   ข. สิ้นชีพิตักษัย
   ค. มรณภาพ
   ง. อนิจกรรม

ข้อที่ 8)
8. ไส้เดือน คำสุภาพว่าอย่างไร
    ก. รากดิน
    ข. มูลดิน
   ค. มูลฝอย
    ง. ใส้ดิน

ข้อที่ 9)
9. คำสุภาพข้อใดใช้ไม่ถูกต้อง
   ก. ควรด้วย - สมควรด้วย
   ข. ตากแดด - ผึ่งแดด
   ค. ขนมขี้หนู - ขนมดอกมูลหนู
   ง. ดอกขี้เหล็ก - ดอกเหล็ก

ข้อที่ 10)
10. คำราชาศัพท์ใดที่ไม่ต้องใช้ " ทรง "
    ก. ทรงเสด็จ
    ข. ทรงธรรม
    ค. ทรงกีฬา
   ง. ทรงดนตรี

ข้อที่ 11)
11. ข้อใดอธิบายความหมาย " เห็นกงจักรเป็นดอกบัว " ได้อย่างถูกต้อง
   ก. เห็นสวยเป็นขี้เหร่
   ข. เห็นน่ารักเป็นน่าเกลียด
    ค. เห็นน่ารักเป็นน่าเกลียด
    ง. เห็นผิดเป็นชอบ

ข้อที่ 12)
12. การกระทำในข้อใดเปรียบได้กับ " เห็นกงจักรเป็นดอกบัว "
   ก. การดื่มสุรา เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    ข. การดื่มสุรา ทำให้เสียทรัพย์
   ค. การเล่นการพนัน นำมาซึ่งความหายนะ
   ง. การค้ายาเสพย์ติด เป็นสิ่งที่ได้เงินง่าย

ข้อที่ 13)
13. สำนวน " น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก " นำไปใช้ประโยชน์ในข้อใด
    ก. การเก็บความลับ
   ข. การรู้จักข่มใจ
    ค. การไม่เอาแต่ใจตน เอง
   ง. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ข้อที่ 14)
14. " แสวงหาผลประโยชน์โดยตัวเองเกือบไม่ลงทุน " ตรงกับสำนวนข้อใด
   ก. จับปลาสองมือ
   ข. จับแพะชนแกะ
   ค. จับเสือมือเปล่า
   ง. จับดำถลำแดง

ข้อที่ 15)
15. " จับได้ในขณะทำความผิด " ตรงกับสำนวนใด
   ก. คาบลูกคาบดอก
   ข. คาหนังคาเขา
   ค. สนุขจนตรอก
    ง. สู้จนยิบตา

ข้อที่ 16)
16. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการย่อความ
    ก. บอกประเภทของข้อความที่ย่อ
   ข. บอกชื่อเรื่อง
   ค. ใช้คำราชาศัพท์ตามข้อความเดิม
   ง. เปลี่ยนคำประพันธ์ตามชนิดของข้อความ

ข้อที่ 17)
17. ข้อใดเป็นคำนำของย่อความประเภทจดหมาย
   ก. จดหมายของ…………ถึง……….ลงวันที่……..ความว่า……..
   ข. จดหมายของ………….ถึง…………ความว่า………..
   ค. จดหมายของ…………..ลงวันที่……ถึง……….ความว่า………
   ง. จดหมายของ………..ถึง……..ส่งวันที่……….ความว่า………

ข้อที่ 18)
18. การย่อความโดยทั่วไปควรมีอย่างน้อยกี่ย่อหน้า
   ก. 2 ย่อหน้า
   ข. 3 ย่อหน้า
   ค. 4 ย่อหน้า
   ง. เพียงย่อหน้าเดียว

ข้อที่ 19)
19. การย่อความควรปฏิบัติอย่างไร
   ก. ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญ
   ข. นำข้อความที่ขีดเส้นใต้มาเขียนต่อกัน
   ค. ย่อหน้าตอนแรกๆ ตามข้อความเดิม
   ง. ประกาศเรื่อง…ของ…ลงวันที่…ความว่า..

ข้อที่ 20)
20. ข้อใดมีความหมายชัดเจนที่สุด
    ก. ร้านนี้รับซ่อมนาฬิกาเสีย
    ข. หมอรักษาตามป่า
    ค. ของแพงมากขึ้นทุกวัน
    ง. การประหยัดเป็นนโยบายของรัฐบาล

ข้อที่ 21)
21. เราเขียนจดหมายถึงกันเพราะสาเหตุใด
   ก. ประหยัดเวลา
    ข. ไม่อยากไปพบด้วยตนเอง
    ค. เป็นแทนการพูดสื่อ
   ง. ใช้เป็นเอกสารสำคัญ

ข้อที่ 22)
22. ในการเขียนจดหมายต้องระวังเรื่องใดมากที่สุด
   ก. การเขียน วัน เดือน ปี
   ข. การใช้ภาษาให้สุภาพ
    ค. การใช้ซองจดหมายให้ถูกขนาด
   ง. การผนึกดวงตราไปรษณียากร

ข้อที่ 23)
23. จดหมายแบ่งเป็นกี่ประเภท
   ก. 2 ประเภท
   ข. 3 ประเภท
   ค. 4 ประเภท
   ง. 5 ประเภท

ข้อที่ 24)
24. จดหมายเขียนถึงเพื่อนและญาติเป็นจดหมายประเภทใด
    ก. จดหมายธุรกิจ
    ข. จดหมายราชการ
    ค. จดหมายส่วนตัว
   ง. จดหมายกิจธุระ

ข้อที่ 25)
25. จดหมายลาครูจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดส่วนใด
   ก. สาเหตุที่ลา
    ข. วันที่ที่ลา
   ค. คำรับรองจากผู้ปกครอง
   ง. สถานที่เขียน