1. เซลไฟฟ้าปฐมถูมิ (Primary cell)จะให้กระแสไฟฟ้าจากการปฏิกริยาเคมี เมื่อสารเคมีถูกใช้หมดแล้ว จะไม่สามารถนำมาอัดไฟได้อีก เช่น เซลแห้ง หรือถ่านไฟฉาย
                - ถ่านไฟฉายทั่วไป จะใช้สังกะสีเป็นขั้วลบ มีแท่งคาร์บอนเป็นขั้วบวก ของผสมลักษณะเปียกเป็นผงถ่าน, มังกานีสไดออกไซด์และอัมโมเนียมคลอไรด์ผสมกัน, จะให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์ ไม่ว่าจะเป็นถ่านไฟฉายขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เพราะเกิดจากปฏิกริยาเคมีอย่างเดียวกัน
 
                2. เซลไฟฟ้าทุติยภูมิ จะให้ไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี เช่นเดียวกัน แต่เมื่อสารเคมีถูกใช้หมดไปแล้วเราสามารถนำมาอัดไฟใหม่ได้ จะใช้ได้อีกต่อไป เช่น แบตเตอรี่รถยนต์
                -  แบตเตอรี่รถยนต์ ประกอบด้วยแผ่นตะกั่วพรุน ทำหน้าที่เป็นขั้วลบ, แผ่นตะกั่วเปอร์ออกไซด์ทำหน้าที่เป็นขั้วบวกโดยมีสารละลายประกอบด้วยกรดกำมะถันและน้ำกลั่น, ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า เซลละ 2 โวลต์        
                - เมื่อจ่ายไฟฟ้าออกมานานๆ แผ่นตะกั่วพรุนและตะกั่วเปอร์ออกไซด์จะกลายเป็นตะกั่วซัลเฟต, ปฏิกิริยาเคมีจะลดลงและจ่ายไฟฟ้าน้อยลง เมื่อเรานำไปอัดไฟฟ้า โดยเอาขั้วบวกจากภายนอกต่อกับขั้วของแบตเตอรี่, จะทำให้ขั้วลบกกลายเป็นตะกั่วพรุน, ขั้วบวกกลายเป็นตะกั่วเปอร์ออกไซด์ตามเดิม และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่ง  
                นอกจากใช้แผ่นตะกั่วเป็นขั้ว ยังอาจใช้ นิเกิล แคดเมียม แทนตะกั่วเรียกว่า Nikel cadmium cell, cell แบบนี้ให้ความต่างศักย์เซลล์ละประมาณ 1.25 โวลต์            
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า