กฎการเคลื่อนที่ข้อหนึ่งของนิวตันหรือกฎความเฉื่อย

"วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรง นอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่ค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ"
 
 
กฎข้อที่  1
กฎข้อที่ 1 นี้กล่าวได้อีกอย่างว่า วัตถุจะ ไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ถ้าแรงลัพธ์เป็นศูนย์  ดังรูปกล่องถูกแรง F1 และ F 2 กระทำในทิศทางตรงข้ามกัน  ถ้าวัตถุอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แสดงวาขนาดของ F 1 ต้องเท่ากับขนาดของ  F 2 หรือแรงลัพธ์ที่กระทำต่อกล่องมี
ค่าเป็นศูนย์