มวล
มวล (mass) คือ ปริมาณเนื้อธาตุของวัตถุหรือสาร เป็นปริมาณสเกลาร์
Double click to edit text
มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)

มวลมีสมบัติในการต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
การเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ หมายถึง การที่วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไป 
ดังที่กล่าวมาแล้ว กรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงี่ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เราสามารถสังเกตเห็นสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลือนที่ของมวลได้จากรูป  ในการผลักมวลที่แขวนห้อยอยู่ด้วยเชือก เราจะรู้สึกว่าผลักมวล 100 กิโลกรัม ให้ขยับได้ง่ายกว่ามวล 300 กิโลกรัม แสดงว่า มวลน้อยจะต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่น้อยกว่ามวลมาก