กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
กฎข้อ 2  เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์ที่มากระทำและ   ขนาดของความเร่งนี้จะแปลผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์และ
แปลผกผันกับมวลของวัตถุ
ในกฎข้อที่ 2 คำว่าแรงลัพธ์จะพูดถึงแรงภายนอกที่กระทำวัตถุ หากพิจารณากฎข้อที่ 2 จะเห็นได้ว่าเราสามารถสรุปได้เป็นสมการสั้นๆ โดยถ้า  เป็นแรงลัพธ์ที่กระทำต่อมวล m แล้วทำให้มวลมีความเร่วคงที่