สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
สภาพการเคลื่อนที่คงเดิม 
                   หมายถึง อาการที่วัตถุอยู่นิ่งหรือมีความเร็วคงที่   เช่น  นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่นิ่ง  ๆ  บนพื้น  รถยนต์กำลังเบรกอย่างกะทันหัน เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงสภาพการเคลื่อนที่คงเดิม
 
สภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง  หมายถึงอาการที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เช่น
นักเรียนคนหนึ่งกำลังออกวิ่ง รถยนต์กำลังเบรกกะทันหัน  เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง
 
 
 
 
 
สภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง
                  หมายถึงอาการที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เช่น นักเรียนคนหนึ่งกำลังออกวิ่ง รถยนต์กำลังเบรกกะทันหัน  เป็นต้น