- ในเรื่องไฟฟ้าสถิต เราพิจารณาแต่เพียงประจุไฟฟ้าที่อยู่นิ่ง      
 
-ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่แล้วจะเป็นไฟฟ้ากระแส,ปัจจุบันเราทราบแน่นอนแล้วว่า โลหะบางชนิด เช่น ทองแดง จะมีอิเล็กตรอนบางตัวที่ไม่ได้ติดกับอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเราเรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระ (free electron) เมื่อได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น จะเคลื่อนที่ทันที
 
- กระแสไฟฟ้าที่แท้จริง เป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ, และจะเคลื่อนที่จากศักย์ไฟฟ้าต่ำไปหาศักย์ไฟฟ้าสูง (กระแสไฟฟ้าที่เรียนกันอยู่นี้ เป็น กระแสสมมติ ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ, โดยเคลื่อนจากศักย์ไฟฟ้าสูง ไปหาศักย์ไฟฟ้าต่ำ)
 
กระแสไฟฟ้า