คุณสมบัติของแท่งแม่เหล็ก
  
                    Copyright  2003   web page maker Inc. All Rights Reserved.
โดย
นางจงกล  บัวสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร.ร.กันทรารมณ์์์
           เก่ง  ดี  มีความสุข